Studiul III – Trimestrul I

Marti , 14 ianuarie 2014

 

Rugăciunea reuşeşte în mod miraculos să unească fiinţele finite cu Creatorul lor infinit. Ea este un bun liant spiritual. Odată uniţi cu Tatăl lor ceresc, credincioşii transcend natura pământească şi înclinaţiile păcătoase. Ei se despart de lume în urma acestei transformări. Dacă Satana ar reuşi să readucă rugăciunea la forma ei egocentrică şi să o jefuiască astfel de puterea ei de a ne transforma, relaţia noastră cu Dumnezeu ar fi compromisă, iar mărturia noastră, zădărnicită.

3. Ce aflăm din Matei 6:7,8; 7:7-11 şi 18:19,20 despre rugăciune?

Matei 6

7. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.
8. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.

Matei 7

7. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
8. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.
9. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
10. Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?
11. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!

Matei 18

19. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Credinciosul sincer are încredere că Dumnezeu poate să Îşi onoreze făgăduinţele, că nu există cerere care să-L sperie. Autoritatea Sa nu are limite, forţa Sa este inegalabilă. Copiii Săi se apropie de porţile cerului cu încredere în El, cu convingerea că El va face ceea ce este cel mai bine pentru ei, chiar dacă la momentul respectiv nu înţeleg lucrul acesta. A avea credinţă nu înseamnă a avea încredere în ceea ce vezi, ci a avea încredere în Dumnezeu atunci când nu se văd rezultatele mult dorite şi aşteptate (vezi Evrei 11:1-7). Încrederea în El va rămâne o necesitate permanentă, atâta timp cât Îi vom sluji Domnului, atâta timp cât vom umbla prin credinţă şi, mai ales, atunci când lucrurile nu se rezolvă aşa cum am sperat sau cum ne-am rugat. În acele momente, dacă vei deschide Biblia, vei afla că nu eşti singur.

Evrei 11

1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
2. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
4. Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.
5. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.

4. Citeşte Matei 6:9-15 şi 26:39. Ce învăţăm din aceste versete?

Matei 6

9. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!”
14. Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.
15. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Matei 26

39. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

Să nu confundăm încrederea cu aroganţa sau cu impertinenţa. A ne apropia cu îndrăzneală de tronul lui Dumnezeu nu înseamnă a ne apropia cu un simţământ de îndreptăţire. Conduita credinciosului trebuie să fie caracterizată de îndrăzneală, dar, în acelaşi timp de smerenie. În Ghetsimani, Hristos Şi-a exprimat dorinţa, dar în final a spus: „Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Alături de supunerea totală, şi spiritul iertător este o dovadă de smerenie. Şi noi trebuie să ne purtăm la fel, mai ales că ni s-a iertat atât de mult!

Eşti supărat pe cineva şi îţi este greu să-l ierţi? Spune-I Domnului lucrul acesta în rugăciune. Roagă-L să te înveţe cum să ierţi. Roagă-te pentru cel pe care eşti supărat. Ce crezi să se va întâmpla după aceea?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 10

 
1. Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
2. Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
3. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.
4. Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
5. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.
6. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.
7. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. –
8. Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –
9. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. –
10. Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –
11. Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. –
12. Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. –
13. Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. –
14. Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. –
15. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor. –
16. Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. –
17. Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. –
18. Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. –
19. Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. –
20. Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. –
21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –
22. Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –
23. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. –
24. Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. –
25. Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. –
26. Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. –
27. Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. –
28. Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –
29. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. –
30. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. –
31. Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –
32. Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO