Studiul 8 – Trimestrul IV

Luni , 18 noiembrie 2013

 

2. Ce mare speranţă şi făgăduinţă ne sunt oferite în Romani 8:31-34?

Romani 8

31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Versetele 31-34 au ca fundal o scenă de judecată, cititorii fiind indirect îndemnaţi să îşi imagineze că ei înşişi sunt aduşi la judecată. În acest context, li se adresează o serie de întrebări: Cine va fi împotriva noastră? Cineva ridica acuzaţii împotriva noastră? Cine ne va condamna? Într-o atare situaţie, nu putem decât să simţim fiori, mai ales că ne cunoaştem prea bine nedesăvârşirile şi păcătoşenia.

Însă vestea bună este că nu avem de ce să ne temem. Noi am primit făgăduinţa că nimic şi nimeni nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Făgăduinţa aceasta se bazează pe câteva adevăruri importante: Dumnezeu este „pentru” noi (vers. 31), El L-a dat pe Fiul Său pentru noi (vers. 32), El ne oferă fără plată toate lucrurile (vers. 32) şi tot El ne socoteşte neprihăniţi (vers. 33). Domnul Isus Hristos este de partea noastră. El este răspunsul la orice teamă de condamnare, fiindcă a murit, a înviat şi acum mijloceşte neîntrerupt pentru noi în sanctuarul ceresc, la dreapta lui Dumnezeu (vers. 34).

Dacă Domnul a fost dispus să-Şi dea viaţa pentru noi, înseamnă că ar trebui să avem încredere că ne iubeşte. Asigurarea din Romani 8:31-39 ne vorbeşte, de fapt, despre caracterul Dumnezeului în care credem. Când înţelegem că El ne iubeşte atât de mult, încât nimeni şi nimic nu poate împiedica planurile Sale pentru noi (vers. 35-39), curtea divină de judecată devine un loc al bucuriei şi al sărbătorii.

Romani 8

31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

3. Cum vorbeşte Ioan despre „Avocatul” nostru? 1 Ioan 2:1,2

1 Ioan 2

1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Cuvântul grecesc parakletos înseamnă „avocat” sau „cel care oferă asistenţă juridică, cel care se înfăţişează undeva în numele cuiva, în calitate de apărător”. Isus este Apărătorul, sau Avocatul, nostru. Fără El, am fi lipsiţi de apărare. Iar faptul că Avocatul nostru este „neprihănit” ne dă asigurarea că Tatăl va ţine seama de pledoaria Sa, fiindcă nu ar putea refuza ceva ce face Fiul Său. Hristos îi apără pe cei care au păcătuit, prezentându-Se pe Sine – Cel fără păcat – ca înlocuitor neprihănit al lor.

Cum îţi poţi însuşi mai bine adevărul că nimic nu te poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu? Cum poţi face din această asigurare uimitoare o motivaţie pentru a duce o viaţă care să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu?

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 103

 
1. (Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2. Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3. El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6. Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7. El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8. Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9. El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12. cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15. Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17. Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18. pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19. Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20. Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
22. Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO