Studiul 12 – Trimestrul III

Vineri , 20 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:17

 

„Când lucrătorii Îl au pe Domnul Hristos în sufletul lor, când orice urmă de egoism dispare, când nu există rivalitate, nici luptă pentru supremaţie, când există unitate, când ei se sfinţesc pentru ca dragostea unuia pentru altul să poată fi văzută şi simţită, atunci torentele harului Duhului Sfânt vor veni asupra lor tot atât de sigur cum este sigur că făgăduinţa lui Dumnezeu se va împlini la literă.” – E. G. White, Solii alese, cartea 1, p. 175

„Pentru ca, în ziua cea mare a Domnului, să stăm adăpostiţi în Hristos, turnul nostru de scăpare, trebuie să îndepărtăm orice invidie şi orice luptă pentru supremaţie. Trebuie să distrugem complet rădăcinile acestor lucruri nesfinte, ca nu cumva să prindă din nou viaţă. Să ne aşezăm cu totul de partea Domnului.” – Idem, Evenimentele ultimelor zile, p. 190

Întrebări pentru discuţie

1. Citiţi Coloseni 3:12-17 în cadrul grupei. Discutaţi despre calităţile creştine pe care membrii bisericii din Colose sunt îndemnaţi să le dobândească. De ce sunt aceste calităţi fundamentale pentru rezolvarea conflictelor? În ce mod ne ajută aceste calităţi să aplicăm principiile prezentate în Matei 18:15-18?

Coloseni 3

12. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Matei 18

15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.
18. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.
 
 

2. Reciteşte Coloseni 3:12-17. De ce sunt învăţăturile acestea atât de importante pentru redeşteptare şi reformă?

Coloseni 3

12. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
 
 

3. În opinia ta, care este impedimentul cel mai mare care stă în calea realizării redeşteptării şi reformei în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, în ansamblu? Învăţăturile şi doctrinele noastre? Bineînţeles că nu! Ele formează mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat să îl vestim lumii! Impedimentul suntem noi, relaţia dintre noi, invidia, bârfa, egoismul, dorinţa după supremaţie şi altele asemenea lor. De ce ai nevoie chiar tu – da, tu, nu persoana de lângă tine, nu pastorul – să ceri cu stăruinţă puterea Duhului Sfânt pentru a experimenta schimbarea care este necesară pentru ca redeşteptarea şi reforma bisericii să devină realitate?

*

********

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 44

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.
2. Cu mâna Ta ai izgonit neamuri, ca să-i sădeşti pe ei, ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei.
3. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina feţei Tale, pentru că îi iubeai.
4. Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!
5. Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri.
6. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa;
7. ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.
8. Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururi slăvim Numele Tău. (Oprire)
9. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de ruşine, nu mai ieşi cu oştirile noastre;
10. ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmaşului, şi cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi.
11. Ne dai ca pe nişte oi de mâncat şi ne risipeşti printre neamuri.
12. Vinzi pe poporul Tău pe nimic şi nu-l socoteşti de mare preţ.
13. Ne faci de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
14. Ne faci de pomină printre neamuri şi pricină de clătinare din cap printre popoare.
15. Ocara mea este totdeauna înaintea mea, şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16. la glasul celui ce mă batjocoreşte şi mă ocărăşte, la vederea vrăjmaşului şi răzbunătorului.
17. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să Te fi uitat, fără să fi călcat legământul Tău:
18. da, inima nu ni s-a abătut, paşii nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,
19. ca să ne zdrobeşti în locuinţa şacalilor şi să ne acoperi cu umbra morţii.
20. Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile spre un dumnezeu străin,
21. n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?
22. Dar din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele, suntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.
23. Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! Nu ne lepăda pe vecie!
24. Pentru ce Îţi ascunzi faţa? Pentru ce uiţi de nenorocirea şi apăsarea noastră?
25. Căci sufletul ne este doborât în ţărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ.
26. Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO