Apelul Cerului la reformă – biserica din timpul sfârşitului

Studiul 9 – Trimestrul III

Joi , 29 august 2013

 

Biserica Adventistă de Ziua a şaptea este o biserică reformatoare. Ea a fost adusă la existenţă de Dumnezeu pentru a restaura adevărurile biblice pierdute din vedere cu multe secole în urmă. Este adevărat că Duhul Sfânt a lucrat cu putere prin reformatori, însă ei nu au înţeles în întregime anumite adevăruri importante. Dumnezeu mai avea să-i dezvăluie poporului Său şi alte adevăruri.

Domnul doreşte să cunoaştem adevărul, dar nu ca să ne lăudăm cu multele noastre cunoştinţe religioase. Adevărurile religioase sunt ca nişte ferestre spre inima Sa. Ele ne descoperă caracterul Său. Pe măsură ce înţelegem mai bine adevărurile din Cuvântul Său, pătrundem mai adânc în tainele dragostei Sale. Doctrinele false prezintă caracterul Său în mod distorsionat, dar adevărul demască minciunile Diavolului şi arată cine este el în mod real (să ne gândim, de exemplu, la doctrina chinului veşnic în iad).

De la izbucnirea marii lupte şi până în zilele noastre, Satana a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-L calomnia pe Dumnezeu şi a nega intenţiile Sale cu oamenii pe care i-a creat. Totuşi Domnul Hristos a venit pe pământ şi, prin viaţa pe care a dus-o, prin adevărurile pe care le-a predicat şi prin moartea pe care a suferit-o, a arătat cum este în realitate Tatăl ceresc.

6. Citeşte cu atenţie mesajul lui Dumnezeu de redeşteptare şi reformă din Apocalipsa 14:6,7,12. Ce ne spune el despre caracterul lui Dumnezeu?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Mesajul „Evangheliei veşnice” conţine o chemare la ascultarea de voinţa lui Dumnezeu, prezentată din perspectiva sosirii ceasului judecăţii. Judecata dezvăluie înaintea întregului univers atât dreptatea, cât şi mila divină. De asemenea, în acest secol al evoluţionismului, mesajul conţine o chemare de a ne închina Creatorului în adevărata zi de odihnă. Sabatul este o contestare fermă a teoriei greşite a lui Darwin şi a portretului negativ pe care aceasta I-l face lui Dumnezeu.

Ce semnificaţie are faptul că aceste mesaje au la bază „Evanghelia veşnică”? Cum poţi avea zilnic asigurarea că Evanghelia este pentru tine, indiferent de greşelile pe care le-ai făcut? De ce este atât de important să ceri zilnic împlinirea ei în dreptul tău?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 22

1. (Către mai marele cântăreţilor. Se cântă ca „Cerboaica zorilor”. Un psalm al lui David.) Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele?
2. Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
3. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
4. În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi-i izbăveai.
5. Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămâneau de ruşine.
6. Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.
7. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:
8. „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
9. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;
10. de când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
11. Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor.
12. O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.
13. Îşi deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
14. Am ajuns ca apa care se scurge, şi toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara şi se topeşte înăuntrul meu.
15. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m-ai adus în ţărâna morţii.
16. Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele:
17. toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc şi mă privesc;
18. îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
19. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!
20. Scapă-mi sufletul de sabie şi viaţa din ghearele câinilor!
21. Scapă-mă din gura leului şi scoate-mă din coarnele bivolului!
22. Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
23. Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
24. Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.
25. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.
26. Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie!
27. Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.
28. Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.
29. Toţi cei puternici de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi cei ce se coboară în ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30. O sămânţă de oameni Îi va sluji; şi se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei.
31. Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO