Studiul 9 – Trimestrul III

Miercuri , 28 august 2013

 

Când auzim cuvântul reformă, ne gândim în mod automat la Reforma protestantă şi la Martin Luther. Până în acel moment, creştinismul apusean rămăsese în mare parte încremenit în tradiţie. Dogmele bisericii puneau învăţăturile lui Isus într-un con de umbră. Referirile la tradiţie erau mai frecvente decât cele la Scriptură. În general, oamenii erau stăpâniţi de frică şi nu aveau siguranţa mântuirii. Fiind derutaţi şi descumpăniţi, le era greu să creadă că Dumnezeu doreşte să le ofere mântuirea.

În acest moment de răscruce al istoriei creştinismului, Dumnezeu i-a ridicat pe Martin Luther şi pe alţii ca el pentru a-i conduce pe oameni la reformă. Luther însuşi fusese frământat de vinovăţia propriilor păcate mai mulţi ani la rând, până când a descoperit lumina Evangheliei.

5. De ce au avut următoarele pasaje din Romani un impact atât de puternic asupra lui Luther? Cum ne conduc ele la redeşteptarea credinţei şi la reformă? Romani 1:16,17; 3:21-25; 5:6-11; 8:1-4.

Romani 1

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Romani 3

21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;

Romani 5

6. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.
7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.
8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
9. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
11. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Romani 8

1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
3. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
4. pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

„Cei păcătoşi pot fi îndreptăţiţi de Dumnezeu numai când El le iartă păcatele, îi scuteşte de pedeapsa pe care o merită şi îi tratează ca şi când ar fi cu adevărat drepţi şi nu ar fi păcătuit niciodată, primindu-i în favoarea divină şi tratându-i ca şi cum ar fi neprihăniţi. Ei sunt îndreptăţiţi numai prin neprihănirea lui Hristos care le este atribuită. Tatăl Îl primeşte pe Fiul şi, prin jertfa ispăşitoare a Fiului Său, îl primeşte pe păcătos.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, p. 194

Cunoaşterea harului lui Dumnezeu transformă viaţa. Aceasta este însăşi esenţa creştinismului. Piatra de temelie a credinţei noastre este harul care ne-a fost oferit în mod nemeritat şi necuvenit. Prin viaţa, moartea, învierea şi slujirea preoţească a Domnului Isus, noi primim darul vieţii veşnice. Iar când îl primim prin credinţă, avem asigurarea mântuirii. Redeşteptarea are de-a face cu preţuirea zilnică a acestui har. Nu există ceva mai înălţător din punct de vedere spiritual decât desfătarea zilnică în harul şi în bunătatea lui Dumnezeu. De altfel, reforma nu este decât manifestarea acestui har în tot ce facem.

Meditează la marea speranţă pe care ţi-o insuflă faptul că mântuirea este lucrarea Domnul Hristos pentru tine. De ce este necesar să aşezi acest adevăr la temelia oricărei redeşteptări şi reforme din viaţa ta?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 21

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău!
2. I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)
3. Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.
4. Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie.
5. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.
6. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie înaintea feţei Tale.
7. Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.
8. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc
9. şi-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul.
10. Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.
11. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.
12. Căci îi vei face să dea dosul şi vei trage cu arcul tău asupra lor.
13. Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO