Studiul 2 – Trimestrul III

Joi , 11 iulie 2013

 

Există multe metode eficiente de rugăciune. Unii găsesc de cuviinţă să stea înaintea lui Dumnezeu pe genunchi şi cu Biblia deschisă. Alţii citesc câteva versete şi stau de vorbă cu Domnul despre ceea ce au citit.

Psalmii s-au dovedit a avea o influenţă aparte ca subiect de rugăciune. Încearcă să meditezi la un psalm în timpul momentelor tale de devoţiune. Citeşte câte un verset o dată. Citeşte-l cu voce tare şi apoi stai de vorbă cu Domnul despre ceea ce îţi spune acel verset.

Pentru alţii, rugăciunea care le satisface sufletul este cea pe care o rostesc singuri înaintea Domnului într-un loc retras din natură. Alţii împletesc rugăciunea cu cântarea.

7. Ce învăţăm despre rugăciunea eficientă din următoarele versete? Psalmii 34:1; 50:23; 67:3; 71:6.

Psalmii 34

1. (Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

Psalmii 50

23. Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

Psalmii 67

3. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.

Psalmii 71

6. Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.

Rugăciunile lui David erau pline de cuvinte de adorare şi de laudă la adresa lui Dumnezeu. Şi inimile noastre se umplu cu cuvinte de laudă atunci când medităm la bunătatea Sa şi la dragostea Sa inegalabilă.

8. Citeşte Daniel 9:8-13. Ce fel de rugăciune este aceasta?

Daniel 9

8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!
9. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
10. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii;
11. ci tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.
12. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.
13. După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău.

9. Ce element adaugă Pavel la rugăciunea eficientă? Efeseni 5:20

Efeseni 5

20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

10. Despre ce „cereri” este vorba în Efeseni 6:18 şi Filipeni 4:6. De ce sunt cererile o componentă importantă a rugăciunii?

Efeseni 6

18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

Filipeni 4

6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

Nu ne-am propus să oferim o „formulă” a rugăciunii, dar putem întocmi un plan general al ei: începem prin cuvinte de laudă şi adorare şi Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa pentru noi. În continuare, Îi mărturisim greşelile şi defectele noastre, după care Îi mulţumim pentru iertarea Sa. Apoi, încheiem cu cererile – Îi aducem la cunoştinţă solicitările noastre, cu o atitudine de supunere şi de încredere în puterea Sa divină.

Ai o viaţă de rugăciune corespunzătoare? Ce schimbări trebuie să faci? Vrei să depui eforturi pentru a petrece mai mult timp în rugăciune? Rugăciunea îţi poate schimba viaţa!

============================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 15

1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
2. „Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vânt de răsărit?
3. Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic şi prin cuvântări care nu slujesc la nimic?
4. Tu nimiceşti chiar şi frica de Dumnezeu, nimiceşti orice simţire de evlavie faţă de Dumnezeu.
5. Nelegiuirea ta îţi cârmuieşte gura, şi împrumuţi vorbirea oamenilor vicleni.
6. Nu eu, ci gura ta te osândeşte, buzele tale mărturisesc împotriva ta.
7. Tu eşti omul care s-a născut întâi? Te-ai născut tu înaintea dealurilor?
8. Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu; şi ai sorbit din ele înţelepciune pentru tine?
9. Ce ştii tu şi să nu ştim şi noi? Ce cunoştinţă ai tu pe care să n-o avem şi noi?
10. Între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliţi decât tatăl tău.
11. Puţin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine şi cuvintele care-ţi vorbesc atât de blând?…
12. Încotro te trage inima şi ce înseamnă această privire ţintă a ochilor tăi?
13. Ce! împotriva lui Dumnezeu îţi îndrepţi tu mânia şi-ţi ies din gură cuvinte ca acestea:
14. „Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
15. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinţii Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,
16. cu cât mai puţin fiinţa urâcioasă şi stricată – omul, care bea nelegiuirea ca apa!”?
17. Vreau să te învăţ, ascultă-mă! Voi istorisi ce am văzut,
18. ce au arătat înţelepţii, ce au descoperit ei, auzind de la părinţii lor,
19. cărora singuri li se dăduse ţara şi printre care niciun străin nu venise încă.
20. „Omul cel rău îşi duce în nelinişte toate zilele vieţii, toţi anii de care are parte cel nelegiuit.
21. Ţipete de spaimă răsună la urechile lui: În mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui.
22. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care-l ameninţă;
23. aleargă încoace şi încolo să caute pâine, ştie că-l aşteaptă ziua întunericului.
24. Necazul şi neliniştea îl înspăimântă şi se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă.
25. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit Celui Atotputernic
26. şi a avut îndrăzneala să se năpustească asupra Lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui.
27. Avea faţa acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu osânză
28. şi locuia în cetăţi nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate.
29. Nu se va mai îmbogăţi, averea nu-i va creşte, şi avuţia nu se va mai întinde pe pământ.
30. Nu va putea ieşi din întuneric, flacăra îi va arde mlădiţele, şi Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii Lui.
31. Dacă se încrede în rău, se înşală, căci răul îi va fi răsplata.
32. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui, şi ramura lui nu va mai înverzi.
33. Va fi ca o viţă despuiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut.
34. Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă, şi cortul omului stricat îl va mânca focul.
35. El zămisleşte răul şi naşte răul: în sânul lui coace roade care-l înşală.”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO