Studiul 10 – Trimestrul II

Marți , 4 iunie 2013

 

3. Ce evenimente sunt prezentate în Hagai 2:1-5?

Hagai 2

1. În a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
2. „Vorbeşte lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi rămăşiţei poporului şi spune-le:
3. „Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi? Şi cum o vedeţi acum? Aşa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voştri?
4. Acum fii tare, Zorobabel! – zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.
5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, când aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!”

La circa o lună după începerea lucrărilor la templu, Dumnezeu i-a trimis un cuvânt de încurajare rămăşiţei care, deşi nu avea resurse corespunzătoare, luase hotărârea de a reconstrui Casa Domnului potrivit îndemnului profeţilor. Hagai i-a întrebat mai întâi pe bătrânii din popor cum li se părea templul reconstruit de ei faţă de templul care existase înaintea exilului. Răspunsul era evident: templul al doilea nu se ridica la splendoarea celui dintâi. Probabil că poporul era descurajat că nu putea construi un templu la fel de frumos ca al lui Solomon, dar profetul i-a încurajat pe cei ce formau rămăşiţa să continue lucrările, pentru că Duhul lui Dumnezeu era cu ei. El i-a chemat să fie tari şi să lucreze mai departe, fiindcă Domnul oştirilor era în mijlocul lor. Îndemnurile sale se aseamănă cu cele date lui Iosua după moartea lui Moise (Iosua 1:5-9). Nevoia lor de credinţă era cu atât mai mare, cu cât resursele lor erau mai puţine şi mai neînsemnate. Hagai a declarat că, în final, slava celui de-a doilea templu avea să o întreacă pe a celui dintâi. Făgăduinţa aceasta s-a împlinit atunci când a venit Acela care era mai mare decât templul (Matei 12:6).

Iosua 1

5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
6. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
7. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
9. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Matei 12

6. Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul.

Prezenţa Duhului Sfânt în mijlocul lor era o confirmare a continuităţii domniei lui Dumnezeu peste Israel. Acelaşi Duh care îi călăuzise pe Moise şi pe bătrâni şi care trimisese prin profeţi solii inspirate Se afla în mijlocul rămăşiţei. Evlavia cu care au răspuns conducătorii şi poporul era o dovadă a reformei spirituale care avusese loc. Duhul realiza lucrarea de reînnoire şi de apropiere a lor de Dumnezeu. De asemenea, prezenţa Sa garanta primirea unor binecuvântări îmbelşugate. Profetul i-a încurajat să aştepte împlinirea deplină a făgăduinţelor divine.

Hagai a vestit Cuvântul Domnului unui popor care a cunoscut vicisitudinile vieţii şi dezamăgirea dată de neîmplinirea speranţei. El îndreaptă atenţia oamenilor spre Dumnezeu, care este credincios şi care are încredere că ei vor fi cetăţeni responsabili ai Împărăţiei Sale, stăruind în fapte bune şi găsind, astfel, adevăratul scop şi sens al vieţii.

Un tânăr de 35 de ani, care nu mai credea în Dumnezeu, a scris o scrisoare de adio de 1 900 de pagini înainte de a-şi pune capăt vieţii. Printre altele, el spunea: „Fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare emoţie revine la o singură problemă fundamentală: viaţa nu are niciun sens.” Cum reuşesc credinţa noastră şi dispoziţia noastră de a asculta de Dumnezeu să dea sens vieţii noastre?

=================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Neemia 1

1. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chişleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa,
2. a venit Hanani, unul din fraţii mei, şi câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie şi despre Ierusalim.
3. Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, şi porţile sunt arse de foc.”
4. Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor
5. şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
6. Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.
7. Te-am supărat şi n-am păzit poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.
8. Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: „Când veţi păcătui, vă voi risipi printre popoare;
9. dar, dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.”
10. Ei sunt robii Tăi şi poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mâna Ta cea tare.
11. Ah! Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO