Studiul 3

Joi , 18 octombrie 2012

 

In pofida faptului că efectele păcatului asupra omenirii au fost atât de profunde şi de larg răspândite, ieşirea din această situaţie nu este imposibilă. Biblia vorbeşte despre posibilitatea de reînnoire şi refacere a chipului lui Dumnezeu în noi în prezent, cel puţin într-o anumită măsură.

9. Studiază cu atenţie pasajele următoare: Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 4:23,24. Despre ce speranţă ne vorbesc ele?

Romani 8

29. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

2 Corinteni 3

18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Efeseni 4

23. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Biblia ne dă speranţa că putem fi refăcuţi după chipul lui Dumnezeu. Reînnoirea chipului Său în oameni este însoţită de reducerea consecinţelor aduse de păcat asupra noastră şi asupra relaţiilor noastre. Însă nimic din toate acestea nu poate fi obţinut prin eforturile omeneşti. Biblia arată că Hristos este temelia speranţei reînnoirii omului; totodată, schimbările produse în viaţa noastră şi speranţa mântuirii noastre trebuie să se bazeze întotdeauna pe ceea ce Hristos a realizat pentru noi şi pe darul mântuirii prin neprihănirea Sa şi nu prin neprihănirea noastră.

10. Ce ne spune 2 Corinteni 5:17 despre re-crearea omului după chipul lui Dumnezeu? Dacă suntem o „făptură nouă” înseamnă că suntem mai presus de păcat şi de efectele lui asupra experienţei umane? Ce răspuns poţi da pe baza experienţei tale?

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

În general, dovezile din Scriptură conduc la concluzia că reînnoirea spirituală este rodul vegherii în lupta spirituală. Este vorba de lupta dintre firea pământească şi firea duhovnicească (Galateni 5:16,17). Cei care sunt reînnoiţi după chipul lui Dumnezeu constată că lupta aceasta este realitatea experienţei umane. Ei întâmpină ispitele prin puterea Domnului (Efeseni 6:10-13). A alege să fii re-creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă a te aşeza de partea Sa în marea luptă. Când scrie despre cei care au cunoscut puterea înnoitoare a lui Hristos, Ellen White notează: „Dar, deşi a ajuns la această experienţă, creştinul nu va sta de acum încolo cu braţele încrucişate, mulţumit cu ceea ce s-a realizat pentru el. Cel care s-a hotărât să intre în împărăţia spirituală va constata că toate puterile şi patimile firii nerenăscute, susţinute de puterile împărăţiei întunericului, stau împotriva lui. El trebuie să-şi reînnoiască zilnic consacrarea, să ducă zilnic bătălia cu răul. Obiceiurile vechi, înclinaţiile moştenite către rău se vor lupta pentru supremaţie, iar el trebuie să fie mereu în gardă şi să lupte, prin puterea lui Hristos, pentru a dobândi biruinţa.” (Faptele apostolilor, pag. 476, 477)

Galateni 5

16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Efeseni 6

10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO