Citeşte pasajele următoare despre conducerea bisericii: Ioan 13,1-12; Efes. 4,11-16; 1 Tes. 5,12.13; 1 Tim. 1,3.4; 4,13; 5,22; Tit 1-3; 1 Petru 5,1-4.

Ioan 13

1 Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.”
11 Căci ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?

Efeseni 4

11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;

15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

1 Tesaloniceni 5

12 Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
13 Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.

1 Timotei 1

3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură
4 şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum.

1 Timotei 4

13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.

1 Timotei 5

22 Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.

Tit

1 Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,
2 în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
3 ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru;

1 Petru 5

1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
2 păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
3 Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei.
4 Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.

„Cei care sunt înclinaţi să creadă că judecata lor este mai presus de orice se află într-un mare pericol. Satana face eforturi serioase şi bine gândite pentru a-i desprinde pe unii ca aceştia de oamenii care sunt canale de lumină şi prin care Dumnezeu a lucrat pentru întemeierea şi extinderea lucrării Sale pe pământ. A-i neglija şi dispreţui pe aceia pe care Dumnezeu i-a rânduit să poarte responsabilităţile conducerii pentru înaintarea adevărului înseamnă a respinge mijloacele pe care le-a rânduit El spre a ajuta, a încuraja şi a întări poporul Său.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 331 (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2004).

„Dumnezeu n-a desemnat în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea o autoritate regală, care să controleze întreaga organizaţie sau care să controleze vreuna dintre ramurile lucrării. El n-a dispus ca povara conducerii să se sprijine doar pe câţiva oameni. Responsabilităţile sunt distribuite unui număr mare de oameni competenţi.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, 237.

Întrebări pentru discuţie

1. Gândeşte-te la putere şi la modul în care este utilizată puterea. Când este puterea un lucru bun? Dar un lucru rău? Cum putem face deosebirea?

2. Ce creştini din biserica locală pot fi consideraţi nişte modele? Ce anume admiri la ei? Ce pericole apar atunci când oamenii îşi iau ca modele alţi oameni păcătoşi?

3. Ai fost vreodată dezamăgit din cauza unei persoane pe care ţi-ai luat-o ca model? Ce lecţii ai învăţat de aici? Cum îi poţi ajuta pe alţii în această privinţă? Cum putem învăţa din exemplele bune date de ceilalţi? Cum să ne ferim de dezamăgire, dacă aceştia se întâmplă să cadă?

4. Care ar trebui să fie atitudinea bisericii când apare o problemă de conducere? Cum poate trata această problemă cu fermitate, dar, în acelaşi timp, cu harul şi îndurarea lui Hristos?

5. În afară de Domnul Isus, ce personaj biblic ţi-ai luat ca model? De ce?

Răspunde la aceste întrebări în cadrul grupei. Ce ai învăţat din răspunsurile date de ceilalţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO