Biblia și profeția

Biblia este unică printre alte lucrări religioase cunoscute, deoarece profețiile și scrierile profetice alcătuiesc aproape o treime din conținutul ei. Faptul că găsim în ea atât profeția, cât și împlinirea ei în timp este foarte important pentru viziunea pe care o avem despre Biblie, pentru că Dumnezeul care acționează în istorie cunoaște viitorul și l-a descoperit mai dinainte profeților Săi (Amos 3:7). Biblia nu este doar Cuvântul viu sau Cuvântul istoric, ci este și Cuvântul profetic.

4. Ce detalii despre venirea lui Mesia ne descoperă versetele de mai jos?

Geneza 49:8-12
8. Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
9. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule! Iuda îşi pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică: cine-l va scula?
10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, Până va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele.
11. El îşi leagă măgarul de viţă Şi de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui; Îşi spală haina în vin Şi mantaua în sângele strugurilor.
12. Are ochii roşii de vin Şi dinţii albi de lapte.

Psalmii 22:12-18
12. O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.
13. Îşi deschid gura împotriva mea, ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
14. Am ajuns ca apa care se scurge şi toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara şi se topeşte înăuntrul meu.
15. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; m-ai adus în ţărâna morţii.
16. Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele;
17. toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc şi mă privesc;
18. îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.

Isaia 53:3-7
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Daniel 9:2,27
2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuia să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
27. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

Mica 5:2
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Maleahi 3:1
„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul, pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine”, zice Domnul oştirilor.

Zaharia 9:9
Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.

Există cel puțin cincizeci și cinci de profeţii mesianice în Vechiul Testament, chiar mult mai multe dacă adăugăm și tipologia (studiul ceremoniilor din Vechiul Testament care arată că și jertfele erau, de fapt, un fel de profeții despre Isus). Aceste profeții fac referire la detalii foarte exacte: „toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda” (Geneza 49:10); El Se va naște în Betleemul din Iuda (Mica 5:2); El va fi „disprețuit și părăsit de oameni”, va fi lovit, acuzat pe nedrept, totuși nu va deschide gura pentru a Se apăra (Isaia 53:3-7); mâinile și picioarele Sale aveau să fie străpunse și hainele Lui, împărţite între ei (Psalmii 22:12-18).

Faptul că aceste profeții din Vechiul Testament au fost împlinite cu atâta precizie în viața, moartea și învierea Domnului Isus dovedește că ele sunt inspirate, sunt descoperiri date de Dumnezeu, şi că Isus a fost cu adevărat cine a spus El, dar şi alţii, că era. Isus Însuşi a rostit profeţii, la fel ca prorocii din vechime, cu privire la moartea și învierea Sa (Matei 17:22,23; Luca 9:21,22), căderea Ierusalimului (Matei 24:1,2) și a doua Sa venire (Ioan 14:1-3). Astfel, vedem că întruparea, moartea și învierea Sa au fost prezise de Biblie și împlinirea acestor profeții ne asigură de credibilitatea ei.

Care sunt motivele care te fac să crezi în Isus și în moartea Sa pentru noi? Împărtășește-le în grupă. De ce sunt atât de convingătoare aceste dovezi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO