O temă asupra căreia Petru revine mai des decât asupra celorlalte este indicată de întrebarea din 2 Petru 3:11: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă?”

2. Cum spune Petru că ar trebui să fie și să se poarte un creștin? 1 Petru 1:15-17,22; 1 Petru 2:1; 1 Petru 3:8,9; 1 Petru 4:7-11; 2 Petru 3:11.

1 Petru 1:15-17
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.
17. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;

1 Petru 1:22
Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

1 Petru 2:1
Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire;

1 Petru 3:8-9
8. Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.
9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

1 Petru 4:7-11
7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.
8. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
9. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

2 Petru 3:11
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,

Petru se preocupă de purtarea creștinului în mai multe locuri din cele două epistole ale sale și repetă de mai multe ori câteva idei. În primul rând, el subliniază de două ori relația dintre judecata lui Dumnezeu și comportamentul creștin (1 Petru 1:17, 2 Petru 3:11). Dumnezeu va aduce la judecată faptele fiecărui om. De aceea, creștinul ar trebui să ducă o viață sfântă.

În al doilea rând, Petru menționează de câteva ori ideea că creștinii ar trebui să fie sfinți. În Biblia ebraică, un obiect sfânt este un obiect pus deoparte pentru a fi utilizat în templu (Exodul 26:34; 28:36; 29:6,37) sau a servi scopului lui Dumnezeu (de pildă, Sabatul, în Geneza 2:3). Planul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna ca poporul Său să fie sfânt după cum El este sfânt, temă atinsă și de Petru (Leviticul 11:44; 19:2; 1 Petru 1:15,16). Procesul de punere deoparte a unui obiect ca sfânt se numește „sfințire”, iar dorința apostolului pentru cititorii lui este să fie sfințiți prin Duhul Sfânt și să asculte de Isus (1 Petru 1:2).

În al treilea rând, Petru a dat câteva exemple de comportament adecvat pentru cei sfințiți. Ei ar trebui să dea la o parte răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, pizma și clevetirea (1 Petru 2:1), să fie cu aceleași gânduri, să se iubească unii pe alții și să fie smeriți (1 Petru 3:8,9). Ar trebui să unească cu credința fapta, evlavia și iubirea de oameni (2 Petru 1:5-7). Mai presus de toate, trebuie să aibă o dragoste fierbinte pentru alții (1 Petru 4:7-11). În final, el îi încurajează pe credincioşi să arunce toate îngrijorările lor asupra lui Isus (1 Petru 5:7).

Cum ne putem încuraja în mod practic unii pe alții să trăim așa cum ne îndeamnă Petru?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO