3. Ce ne spun despre sfințire textele din 1 Corinteni 6:11; Tit 3:5 și Evrei 13:12?

1 Corinteni 6:11
Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Tit 3:5
El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

Evrei 13:12
De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.

Sfințirea noastră este adusă la îndeplinire în virtutea credinței (Evrei 11:6), prin puterea Duhului Sfânt (2 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:2). Isus realizează creșterea noastră în sfințenie pe toată durata vieții noastre, prin dezvoltarea virtuţilor cunoscute ca „roada Duhului”. Schimbarea noastră după chipul Său are loc „prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Evrei 11:6
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

2 Tesaloniceni 2:13
Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.

1 Petru 1:2
după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

2 Corinteni 3:18
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

4. Citește Galateni 5:16,17. Ce ne spune Pavel în aceste versete?

Galateni 5:16-17
16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

În fiecare credincios se dă o luptă. Cauza acestei tensiuni o constituie locuirea păcatului în noi (Romani 7:20). Apostolul era conștient de această luptă pentru că a declarat spre finalul vieții: „Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:13,14).

Romani 7:20
Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.

Filipeni 3:13-14
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

5. Citește Evrei 12:1,2. În ce constă lupta credinței?

Evrei 12:1-2
1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Lupta pe care suntem chemați să o ducem constă în a ne uita țintă „la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre” (Evrei 12:2). Prea adesea, ne ațintim privirea spre propria persoană. Ne lăsăm distrași de biruințele și de înfrângerile noastre, în loc să privim la Dumnezeu, singurul care ne poate da biruința asupra păcatului. Când privim la Isus, cu ajutorul Duhului Sfânt, nu mai vrem să păcătuim și dăm la o parte orice piedică (Evrei 12:1). Când însă facem o obsesie din păcatele și metehnele noastre, privim la noi înșine. În situația aceasta, suntem ușor de învins, deoarece ne descurajăm ușor. Dar, dacă privim la Isus, avem curaj și putem duce o viață de biruință.

Dacă te-ar întreba cineva: „Cum pot obține biruința asupra păcatului, care este promisă în Biblie?”, cum i-ai răspunde și de ce? Pregătește-te să împărtăşeşti răspunsul în grupă.

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO