După cum am văzut, războiul izbucnit în cer nu s-a desfăşurat exclusiv în cer, ci s-a extins şi pe pământ. Se pare că Satana („pârâşul fraţilor noştri”, Apocalipsa 12:10) a avut o perioadă posibilitatea de a se înfăţişa înaintea tronului lui Dumnezeu şi de a pune pe poporul lui Dumnezeu sub acuzaţie. Iov se numără printre personajele biblice supuse unei astfel de acţiuni de umilire.

Citeşte Luca 10:1-21. Ce spune aici Domnul Hristos despre Satana?

Luca 10:1-21
1. După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.
2. Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.
3. Duceţi-vă; iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
4. Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe nimeni de sănătate pe drum.
5. În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: „Pacea să fie peste casa aceasta!”
6. Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el; altminteri ea se va întoarce la voi.
7. Să rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da; căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă.
8. În oricare cetate veţi intra, şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte;
9. să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”
10. Dar în oricare cetate veţi intra, şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi:
11. „Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”
12. Eu vă spun că în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
13. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, demult s-ar fi pocăit stând în sac şi cenuşă.
14. De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
15. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până în Locuinţa morţilor.
16. Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine Mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
17. Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”
18. Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.
19. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.
20. Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”
21. În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.

Ucenicii s-au întors fericiţi (Luca 10:17) şi I-au spus că până şi demonii le erau supuşi, lucru care trebuie să-L fi bucurat mult pe Isus (vers. 21). În acest context apare declaraţia Sa legată de căderea lui Satana ca un fulger din cer. El le atrage atenţia ucenicilor să nu se bucure de succesul obţinut asupra for­ ţelor demonice, ci mai degrabă de faptul că numele lor sunt scrise în ceruri (vers. 20). În acest fel, înţelegem că biruința ne este oferită de Domnul Isus – nu noi l-am înfrânt pe vrăjmaş, ci Mântuitorul nostru.

Dar urmaşii lui Isus au privilegiul de a da mărturie despre mântuirea câştigată de El. Episodul acesta din Luca 10:17-20 pare a lega lucrarea de mărturie încredinţată de Isus poporului Său cu puterea asupra lui Satana în această mare luptă. Lucrarea de mărturie erodează puterea deţinută de Satana asupra locuitorilor lumii noastre şi le oferă acestora posibilitatea de a se reangaja în lucrarea iniţială de extindere a graniţelor Împărăţiei lui Dumnezeu.

Noi avem putere asupra vrăjmaşului nostru doar prin biruinţa câştigată de Isus la cruce. Pavel afirmă că Isus „a dezbrăcat domniile şi stăpânirile” şi le-a biruit (Coloseni 2:15). Poporul lui Dumnezeu este biruitor prin El. Sfârşitul lui Satana este cert: „Stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31). El nu îl va mai putea calomnia din nou pe poporul lui Dumnezeu. Ne putem bucura că lupta este a Domnului!

De ce este un motiv de bucurie faptul că numele noastre „sunt scrise în ceruri”? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO