„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată ludeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

(Faptele apostolilor 1:8)

Principala preocupare a Domnului Hristos în cele patruzeci de zile dintre crucificare şi înălţare a fost misiunea mondială. Noul Testament păstrează cel puţin cinci forme de prezentare a Marii Trimiteri:

Matei 28:18-20
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Marcu 16:15
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Luca 24:47-49
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Ioan 20:21
Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

Faptele 1:5-8
5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Aceasta constituie cea mai înaltă dintre sarcinile încredinţate vreodată creştinilor. în ea este specificată strategia geografică a lucrării misionare: ea trebuia să înceapă de la baza ei, din Ierusalim, şi să se extindă în toată ludeea, apoi în Samaria şi mai departe, până la marginile pământului. Creştinii au luat porunca aceasta în serios şi au pornit să o împlinească.

Strategia aceasta este evidentă în lucrarea misionară a evanghelistului Filip. Conform capitolului 8 din Faptele apostolilor, lucrarea lui s-a propagat în cercuri concentrice, dinspre Ierusalim către regiunile învecinate; cu trecerea timpului, a pătruns în noi teritorii.

Dar cine a fost Filip Evanghelistul? Ce ne spune Scriptura despre el şi despre lucrarea pe care a împlinit-o în zorii existenţei bisericii creştine? Şi ce lecţii ne putem însuşi din raportul inspirat despre activitatea acestui misionar de la început?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO