Ultimele cuvinte rostite de Isus înainte de înălţare au fost de natură misionară: „îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8). Ele repetă mandatul de a răspândi Evanghelia în toată lumea. După numai cincizeci de zile, lucrarea a început să capete contur, iar Petru a jucat un rol important.

Cum dovedeşte evenimentul relatat în Faptele 2:5-21 că Dumnezeu intenţiona ca Evanghelia să ajungă în toată lumea şi că rolul de a o proclama îl aveau iudeii?

Faptele 2:5-21
5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
6. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
9. Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
10. Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
11. cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
12. Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
13. Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
14. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
15. Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.
16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Marea Trimitere şi-a găsit prima împlinire în Ziua Cincizecimii. Prima revărsare a Duhului Sfânt a avut ca ţintă evanghelizarea lumii şi a avut rezultate mari, dar a fost numai o anticipare a rezultatelor cu mult mai mari ce aveau să apară în anii următori.

Predica lui Petru a conţinut câteva idei care au rămas relevante până în zilele noastre:
Mai întâi, el a afirmat că profeţiile şi făgăduinţele din Vechiul Testament s-au împlinit în Hristos (Faptele 2:17-21), un adevăr dovedit prin minunile şi semnele puternice care au însoţit lucrarea Sa, dar şi prin moartea şi învierea Sa (versetele 22-24).

Faptele 2:22-24
22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;
23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.

În al doilea rând, a arătat că Isus a fost înălţat la dreapta lui Dumnezeu, iar acum El este Hristos (Mesia) şi Domn al tuturor (versetele 33-36). În El, pot primi iertarea de păcate toţi aceia care se pocăiesc şi sunt botezaţi (versetele 38,39).

Faptele 2:33-36
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

Faptele 2:38,39
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

Îl vedem aici pe Petru exact aşa cum era: un ucenic activ şi vocal, care îşi apără credinţa în Isus, chemat de El să fie un conducător puternic al bisericii în zilele ei de început. Deşi mai puţin cosmopolit, eficient şi adaptabil la alte culturi şi religii decât era apostolul Pavel (vezi Galateni 2:11-14), Petru a deschis calea Evangheliei spre aproximativ cincisprezece popoare în ziua în care le-a predicat iudeilor din diaspora aflaţi în Ierusalim. El s-a folosit astfel de o ocazie foarte importantă pentru a duce vestea bună în Orientul Mijlociu de la data aceea.

Galateni 2:11-14
11. Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit.
12. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur.
13. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor.
14. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: „Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?”

Ce anume te împiedică să fii receptiv Ia călăuzirea Duhului Sfânt, aşa cum a fost Petru? Cum pot fi îndepărtate eventualele obstacole? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO