În răstimpul dintre prima Sa apariţie publică şi crucificare, Domnul Isus Şi-a concentrat eforturile mai mult asupra iudeilor şi asupra zonei Galileea. El S-a adresat în primul rând celor din Israel. Se pare că dorinţa Sa a fost să-i conştientizeze pe iudei cu privire la locul lor, la scopul existenţei lor şi la rolul lor în planul misionar general al lui Dumnezeu. Iudeii urmau să aibă ocazia de a fi purtătorii mesajului divin în această lume pierdută.

Citeşte Matei 10:5,6. De ce a făcut Domnul Isus aceste afirmaţii? Cum înţelegem aceste cuvinte în contextul misiunii Sale universale şi în contextul misiunii în general? Compară cu Matei 28:19.

Matei 10:5,6
5. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.

Matei 28:19
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

„Când a zis: «Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel», El a spus adevărul şi, în lucrarea Sa pentru femeia siro-feniciană, El îşi îndeplinea misiunea. Femeia aceasta era una dintre oile pierdute, pe care copiii lui Israel ar fi trebuit să le salveze. Hristos îndeplinea tocmai misiunea încredinţată lor, lucrarea pe care o neglijaseră ei.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 402

Când luăm în considerare viaţa şi lucrarea Domnului Isus, este necesar să facem o distincţie clară între gândirea, idealurile, principiile şi planurile Sale, pe de o parte, şi modul cum a împlinit El aceste planuri, pe de altă parte. în viaţa şi lucrarea Sa zilnică, El S-a identificat cu oamenii între care a trăit, exact aşa cum prevestise Vechiul Testament despre Mesia. însă impactul întrupării Sale era universal valabil. Prin moartea şi învierea Sa, El avea să poarte păcatul lumii.

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Remarcăm aici un principiu biblic important pentru întemeierea misiunii. Primul pas constă în crearea unui centru ca bază a efortului misionar, în acest caz, Israelul şi poporul iudeu. După aceea, misiunea ar trebui să se extindă permanent, pornind de la acest centru.

Gândeşte-te la biserica ta locală. Cum puteţi evita pericolul orientării bisericii către sine, al preocupării pentru propriile nevoi şi al neglijării mărturiei şi misiunii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO