Isus Hristos este Domn atât peste biserica Sa, cât şi peste lume. Venirea Sa este o împlinire a speranţelor din Vechiul Testament după o comunitate de oameni mântuiţi care să îşi extindă influenţa, cuprinzând întreaga lume, nu numai poporul evreu. Venirea Sa şi îndeosebi suferinţa şi învierea Sa au inaugurat o nouă eră în care distincţia dintre evrei şi neamuri, din perspectiva Evangheliei, dispare. Ierusalimul avea să rămână centrul misiunii, cel puţin pentru o vreme. însă punctul de plecare nu mai avea să fie templul construit de Irod în Ierusalim, ci evreii convertiţi la Hristos; ei urmau să formeze un templu viu. Aceşti iudei creştini aveau să fie deci adevărata „rămăşiţă” a lui Israel.

Anunţul cu privire la această misiune mondială, universală, a lui Hristos ca Mântuitor al tuturor popoarelor a fost repetat la naşterea Sa, în timpul copilăriei Sale şi la botezul Său.

Ce aflăm din următoarele texte despre misiunea universală a lui Isus?

Luca 2:8-14
8. În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
11. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Luca 2:25-33
25. Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.
26. Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.
27. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,
28. Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
29. „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,
31. pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina care să lumineze Neamurile şi slava poporului Tău, Israel.”
33. Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El.

Luca 3:3-6
3. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
4. după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
5. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.
6. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Isus a venit ca Mântuitor al întregii lumi. Ce înseamnă acest adevăr pentru noi, în contextul misiunii? „Spiritul misionar are nevoie de redeşteptare în bisericile noastre. Fiecare membru al bisericii ar trebui să studieze cum să ajute la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, atât în misiunile din ţară, cât şi în ţările străine. în câmpurile misionare de-abia dacă se face a mia parte din lucrarea ce ar trebui făcută. Dumnezeu îi cheamă pe lucrătorii Săi să anexeze un nou teritoriu pentru El. Există câmpuri bogate de lucru în aşteptarea lucrătorului credincios.” – Ellen G. White, Mărturii, voi. 6, p. 29

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO