Studiul XII – Trimestrul III

Sâmbătă, 14 martie 2015

Soarele apune la ora 18:19

Pentru studiul din această săptămână, citește: Proverbele 30; Psalmii 104:24; Iov 38-40:2; Luca 18:9-14; 1Ioan 1:9; Apocalipsa 3:14-18.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: ,,Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” (Matei 5:3)

În Biblie, smerenia este considerată o virtute importantă. Moise este numit ,,omul cel mai smerit care a trăit vreodată” (Numeri 12:3 – în vers. KJ; în trad. Cornilescu: ,,Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului”). Potrivit textului din Mica 6:8, principala cerință a lui Dumnezeu de la om este să umble smerit cu Dumnezeul lui. Domnul Isus a arătat, la râdul Său, că smerenia este un ideal pe care creștinul ar trebui să-l adopte: ,,Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor” (Matei 18:4).

Și, în definitiv, cu ce se poate lăuda omul? Fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, fiecare dar, fiecare talent –  toate vin de la Dumnezeu în care ,,avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele 17:28). Iar în lumina crucii, până și așa-zisa noastră neprihănire seamănă mai degrabă cu o ,,haină mânjită” (Isaia 64:6). Atunci, cu ce ne mai putem lăuda?

Studiul din această săptămână este despre smerenie. Având în vedere situația în care ne găsim, nu ar fi oare o nesăbuință din partea noastră să nu fim smeriți?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 16

Urări de sănătate
1 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă a Bisericii din Chencrea;
2 s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.
3 Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Aquila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus,
4 care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite dintre neamuri.
5 Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
6 Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.
7 Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.
8 Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.
9 Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru în Hristos, şi lui Stache, preaiubitul meu.
10 Spuneţi sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul.
11 Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.
12 Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.
13 Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea.
14 Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma şi fraţilor care sunt împreună cu ei.
15 Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, Olimpa, şi tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei.
16 Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit Sănătate.
Ferirea de dezbinări
17 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.
19 Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi proşti în ce priveşte răul.
20 Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.
Încheiere
21 Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele.
22 Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.
23 Gaius, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Quartus.
24 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.
25 Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
26 dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă –
27 a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO