Studiul XI – Trimestrul I

Vineri, 13 martie 2015

,,Legile lui Dumnezeu își au temelia în corectitudinea cea mai de nestrămutat și sunt concepute în așa fel încât să promoveze fericirea celor ce le păzesc. […] Religia îl aduce pe om într-o relație personală cu Dumnezeu, dar nu face doar atât, deoarece, pentru ca să poată ajuta și să aducă binecuvântare omenirii, principiile Cerului trebuie să fie puse în practică.” – Ellen G. White, Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p.267

,,Neglijarea completă a instruirii copiilor pentru Dumnezeu a perpetuat răul și i-a aruncat în rândurile vrăjmașului pe mulți care, dacă ar fi beneficiat de grija cuvenită, ar fi fost colaboratori cu Hristos. Ideile greșite și afecțiunea nesăbuită și greșit orientată au cultivat trăsături care i-au făcut pe copii neplăcuți și nefericiți, au amărât viața părinților și și-au prelungit influența vătămătoare din generație în generație. Orice copil căruia i se permite să facă ce vrea Îl va dezonora pe Dumnezeu și le va aduce rușine tatălui și mamei lui. […] Dacă își neglijează datoria și îi lasă pe copiii lor să facă rău, părinții le închid astfel porțile cetății lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Mărturii, vol.5, p.325,236

Întrebări  pentru discuție

1. Scriitorul rus Lev Tolstoi a crescut într-o familie creștină, dar a renunțat la credință vreme de mai mulți ani. La maturitate, s-a confruntat cu o criză: Ce sens are viața, dacă intr-o zi, mai devreme sau mai târziu, totul se încheie la mormânt? Deși a căutat în toate domeniile cunoașterii, nu a găsit niciun răspuns. În cele din urmă, a înțeles că singurul răspuns logic se găsea în credință – în ceva ce depășea logica însăși. Logica îi spunea să pășească dincolo de logică, în lumea credinței, pentru a găsi răspunsul legat de sensul vieții. Așadar, de ce este credința în Domnul Isus pasul cel mai logic pe care îl putem face pentru a afla care este sensul și scopul vieții?

2. Ce înseamnă pentru tine ,,dragoste de adevăr”? Cum iubim adevărul? Pentru a iubi adevărul trebuie mai întâi de toate să îl cunoaștem. Dar cum ajungem să cunoaștem adevărul? Ce putem face pentru a nu permite niciunui lucru să ne împiedice să iubim adevărul mai presus de orice?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 15

Cei tari să îngăduie pe cei slabi
1 Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.
2 Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora.
3 Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine”.
4 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
5 Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
6 pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
7 Aşadar primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.
Hristos a întărit făgăduinţele
8 Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să întărească făgăduinţele date părinţilor
9 şi ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea Te voi lăuda printre neamuri şi voi cânta Numelui Tău”.
10 Este zis iarăşi: „Veseliţi-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui”.
11 Şi iarăşi: „Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele”.
12 Tot astfel, şi Isaia zice: „Din Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, şi neamurile vor nădăjdui în El”.
13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
Pavel despre slujba lui
14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.
15 Totuşi, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,
16 ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.
17 Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
18 Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,
19 fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.
20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
21 după cum este scris: „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte”.
Planurile apostolului
22 Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi.
23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,
24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.
25 Acum, mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
27 Negreşit, au avut bunătatea, dar era şi o datorie faţă de ei, pentru că, dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.
28 După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta şi le voi încredinţa aceste daruri, voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi.
29 Ştiu că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos.
30 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,
31 ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi,
32 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu şi să mă răcoresc puţin în mijlocul vostru.
33 Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO