Studiul XII – Trimestrul I

Duminică, 15 martie 2015

1. Citește Proverbele 30:1-3,32,33. Ce ne spun aceste versete?

Proverbele 30

1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.
2 Negreşit, sunt mai prost decât oricine şi n-am pricepere de om.
3 N-am învăţat înţelepciunea

32 Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:
33 căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge şi stoarcerea mâniei dă certuri.

Negarea de sine pe care o putem observa în aceste texte biblice face notă discordantă cu înălțarea de sine caracteristică monarhilor din Orientul Apropiat antic, cărora le plăcea să se laude cu înțelepciunea, cu realizările și cu victoriile lor. Despre Solomon însuși a fost consemnat faptul că ,,a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și înțelepciune” (1Împărați 10:23; Eclesiastul 2;9). Iar Nebucadnețar declara cu îngânfare: ,,Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele?” (Daniel 4:30).

Scriitorul acestui pasaj își recunoaște ignoranța și numește lauda de sine ,,prostie”. Cuvântul ebraic folosit aici pentru ,,prost” este nabal, de unde și numele lui Nabal, un exemplu de om mândru și nebun (1Samuel 25). Această laudă de sine, care implică mândria, include și posibilitatea de a-i umili pe alții și de a stârni mânie și disensiuni. Apostolul Pavel i-a numit ,,nebuni” pe unii membri ai bisericii din Corint care se considerau înțelepți și, mai mult, se lăudau cu aceasta (2Corinteni 11:18,19).

2Corinteni 11

18 De vreme ce mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda şi eu.
19 Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi, care sunteţi înţelepţi!

2. Citește Luca 18:9-14. De ce este atât de ușor să adoptăm atitudinea fariseului? Ce putem face pentru a ne feri de această ispită?

Luca 18

9 A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.
10 „„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu şi altul, vameş.”
11 „Fariseul sta” „în picioare şi a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule””, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta.”
12 „Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’”
13 „Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’”
14 „Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci” „oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.””

Nu poți decât să-i compătimești pe oamenii lăudăroși (de obicei, aceasta este o mască a nesiguranței), fiindcă lauda lor de sine ne arată cât de mult se pot înșela și cât de ignoranți sunt.

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 1

Urare
1 Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,
2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:
3 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
Mulţumiri şi îndemn la unire
4 Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.
5 Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.
6 În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.
8 El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.
9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.
10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.
11 Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.
12 Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu al lui Apolo!” „Şi eu al lui Chifa!” „Şi eu al lui Hristos!”
13 Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?
14 Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi Gaius,
15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.
16 Da, am mai botezat şi casa lui Stefana, încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu
17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.
19 Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”
20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
21 Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.
22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune,
23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, pentru iudei, este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie,
24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.
26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.
27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO