Studiul XI – Trimestrul IV

Duminică , 7 decembrie 2014

Agricultorii depind în mod direct de vreme pentru câştigarea mijloacelor de trai. Recolta lor este afectată de vremea prea uscată sau prea ploioasă, prea rece sau prea caldă. În ţările mai secetoase, precum Israelul, marja de siguranţă este şi mai îngustă, iar importanţa ploii îmbelşugate la momentul potrivit este semnificativ mai mare. Fie că este cultivată în grădina familiei sau pe un teren mai mare, recolta (dar şi valoarea ei ulterioară) depinde în mod direct de ploaie.

Ploaia timpurie, care de regulă cade în octombrie-noiembrie, înmoaie solul şi îl pregăteşte pentru însămânţare şi germinare. Ploaia târzie, care cade în martie-aprilie, coace recolta şi o pregăteşte pentru seceriş.

1. Citeşte Iacov 5:7 şi compară cu Deuteronomul 11:14; Ieremia 5:24; 14:22; Ioel 2:23. Ce ne spun pasajele din Vechiul Testament despre ploaie? De ce asociază Iacov această imagine cu venirea Domnului? Vezi şi Osea 6:1-3; Ioel 2:28,29.

Iacov 5

7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.

Deuteronomul 11

14 El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie tîrzie, şi-ţi vei strînge grîul, mustul şi untdelemnul;

Ieremia 5

24 şi nu zic în inima lor: ,Să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi tîrzie, şi ne păstrează săptămînile hotărîte pentru seceriş.

Ieremia 14

22 Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!„

Ioel 2

23 Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimete ploaie timpurie şi tîrzie, ca odinioară.

Osea 6

 1 ,,Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfîşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
2 El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.
3 Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţei, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pămîntul!„

Ioel 2

29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.
30 Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi stîlpi de fum;

„Prin imaginea ploii timpurii şi a ploii târzii, care cad în regiunile orientale la vremea însămânţării şi la vremea secerişului, profeţii evrei au prezis înzestrarea bisericii lui Dumnezeu cu har spiritual într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii, sau dintâi, şi măreţ a fost rodul. (…) Însă, în apropiere de încheierea secerişului pământului, este promisă o înzestrare specială cu har spiritual în vederea pregătirii bisericii pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii şi tocmai pentru această putere în plus trebuie să-şi înalţe creştinii cererile la Domnul secerişului «în timpul ploii târzii» (Zaharia 10:1; trad. din limba engleză; în versiunea Cornilescu: „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară”).” – Ellen G. White, Our Father Cares, p. 212

Domnul Isus arată că „secerişul este sfârşitul veacului [lumii]” (Matei 13:39). Marcu 4:26-29 înfăţişează o scenă similară cu cea din Iacov 5:7: plugarul aşteaptă coacerea recoltei: „întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic; şi, când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerişul” (vers. 28, 29).

Matei 13

39 Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul; secerişul, este sfîrşitul veacului; secerătorii, sînt îngerii.

Marcu 4

 26 El a mai zis: ,,Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci cînd aruncă un om sămînţa în pămînt;
27 fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămînţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.
28 Pămîntul rodeşte singur: întîi un fir verde, apoi spic, după aceea grîu deplin în spic;
29 şi cînd este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentrucă a venit secerişul.„

Iacov 5

7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.

Abia la seceriş se poate face distincţie între grâu şi neghină (Matei 13:28-30; Maleahi 3:17,18). Deci cum ar trebui să trăim acum, până la seceriş?

Matei 13

28 El le-a răspuns: ,Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.` Şi robii i-au zis: ,Vrei dar să mergem s’o smulgem?`
29 ,Nu`, le-a zis el, ,ca nu cumva, smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea.
30 Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: ,Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s’o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.`

Maleahi 3

17 ,,Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.
18 Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.„

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Marcu 7

1 Fariseii şi cîţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s’au adunat la Isus.
2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prînzînd cu mînile necurate, adică nespălate. –
3 Fariseii, însă, şi toţi Iudeii nu mănîncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mînile, după datina bătrînilor.
4 Şi cînd se întorc din piaţă, nu mănîncă decît dupăce s’au scăldat. Sînt multe alte obiceiuri pe cari au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor. –
5 Şi Fariseii şi cărturarii L-au întrebat: ,,Pentruce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrînilor, ci prînzesc cu mînile nespălate?„
6 Isus le-a răspuns: ,,Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ,Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7 Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături cari nu sînt decît nişte porunci omeneşti.`
8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.„
9 El le-a mai zis: ,,Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.
10 Căci Moise a zis: ,,Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta;„ şi: ,,Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.„
11 Voi, dimpotrivă, ziceţi: ,,Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aş putea ajuta, este ,Corban`, adică dat lui Dumnezeu, face bine;
12 şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13 Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvîntul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!„
14 În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine, şi le-a zis: ,,Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi.
15 Afară din om nu este nimic care, intrînd în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.„
17 Dupăce a intrat în casă, pe cînd era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
18 El le-a zis: ,,Şi voi sînteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară, nu-l poate spurca?
19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna?„ A zis astfel, făcînd toate bucatele curate.
20 El le-a mai zis: ,,Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
21 Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22 furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23 Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.„
24 Isus a plecat de acolo, şi S’a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într’o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo; dar n’a putut să rămînă ascuns.
25 Căci îndată, o femeie, a cărei fetiţă era stăpînită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre El, şi a venit de s’a aruncat la picioarele Lui.
26 Femeia aceasta era o grecoaică, de obîrşie Siro-feniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
27 Isus i-a zis: ,,Lasă să se sature mai întîi copiii; căci nu este bine să iei pînea copiilor, şi s’o arunci la căţei.„
28 ,,Da, Doamne„, I-a răspuns ea; ,,dar şi căţeii de supt masă mănîncă din fărămiturile copiilor.„
29 Atunci Isus i-a zis: ,,Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiică-tă.„
30 Şi cînd a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat; şi ieşise dracul din ea.
31 Isus a părăsit ţinutul Tirului, şi a venit iarăş prin Sidon la marea Galileii, trecînd prin ţinutul Decapole.
32 I-au adus un surd, care vorbea cu anevoie, şi L-au rugat să-Şi pună mînile peste el.
33 El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi, şi i-a atins limba cu scuipatul Lui.
34 Apoi, Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat, şi a zis: ,,Efata„, adică: ,,Deschide-te!„
35 Îndată, i s’au deschis urechile, i s’a deslegat limba, şi a vorbit foarte desluşit.
36 Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cît le poruncea mai mult, cu atît Îl vesteau mai mult.
37 Ei erau uimiţi peste măsură de mult, şi ziceau: ,,Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi să vorbească.„
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO