Cât de aproape înseamnă „aproape”?

Studiul XI – Trimestrul IV

Luni , 8 decembrie 2014

2. Ce afirmă Iacov despre venirea Domnului Hristos? Cum putem înţelege această făgăduinţă astăzi, după două mii de ani? Iacov 5:8

Iacov 5

8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

Domnul Isus a descris Împărăţia cerului (Matei 4:17; 10:7; 24:33) prin intermediul parabolelor, ca să explice „lucrurile cereşti” necunoscute prin intermediul celor cunoscute. La un studiu atent, descoperim că Împărăţia are două dimensiuni: una prezentă (Împărăţia spirituală) şi una viitoare (Împărăţia veşnică). Toţi apostolii au avut speranţa că venirea Domnului Isus era iminentă (Romani 13:11; Evrei 10:25; Iacov 5:9), dar nu au indicat cu precizie ziua şi anul în care urma să aibă loc. Ei I-au cerut Domnului o dată precisă, însă El le-a spus că era mai bine pentru ei să nu cunoască data (Faptele 1:6,7). Căci, dacă ar fi ştiut că lucrarea avea să dureze încă două mii de ani (cel puţin) de atunci înainte, ar mai fi avut ei zel să răspândească Evanghelia?

Matei 4

17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.

Matei 10

7 Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: ,,Împărăţia cerurilor este aproape!

Matei 24

33 Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Romani 13

11 Şi aceasta cu atît mai mult, cu cît ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mîntuirea este mai aproape de noi decît atunci cînd am crezut.

Evrei 10

25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

Iacov 5

9 Nu vă plîngeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

Fapte 1

6 Deci apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?„
7 El le -a răspuns: ,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le -a păstrat supt stăpînirea Sa.

3. Ce vrea să spună Iacov prin îndemnul „întăriţi-vă inimile”? Iacov 5:8. De ce spune că „roada” aşteptată este „scumpă” (timios)? Vers. 7. Vezi şi 1 Corinteni 3:12; 1 Tesaloniceni 3:13; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Petru 1:19.

Iacov 5

7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.
8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

1 Corinteni 3

12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie,

1 Tesaloniceni 3

13 ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

2 Tesaloniceni 3

3 Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

1 Petru 1

19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Cuvântul „a întări” (stērizō) înseamnă „a fortifica, a căli”. Inimile noastre trebuie să fie atât de bine alipite de Domnul, încât să nu poată fi zdruncinate, indiferent de presiunile la care sunt supuse. Iar ca să putem atinge acest ideal trebuie să devenim tari în adevăr (2 Petru 1:12), să ne împotrivim ispitei şi să suportăm încercările şi suferinţa din cauza credinţei (Faptele 14:22).

2 Petru 1

12 De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sînteţi tari în adevărul pe care -l aveţi.

Fapte 14

22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

Creşterea spirituală este un proces care, deşi dureros uneori, aduce o „roadă scumpă”. Credincioşii răscumpăraţi „cu sângele scump [timios] al lui Hristos” (1 Petru 1:19) sunt de o valoare infinită pentru „Plugarul” ceresc. Cuvântul timios e întrebuinţat şi pentru a-i descrie pe credincioşii statornici simbolizaţi de „pietrele scumpe” clădite pe Hristos, piatra de temelie a bisericii (1 Corinteni 3:11,12). Lucrarea celor nestatornici este asemănată de Pavel cu fânul şi cu trestia care nu rezistă şi care ard uşor (vers. 12-15). Ne îndreptăm noi energiile spre lucrurile cele mai valoroase şi spre Persoana cea mai scumpă?

1 Corinteni 3

11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.
12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie,
13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămîne în picioare, el va primi o răsplată.
15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cît despre el, va fi mîntuit, dar ca prin foc.

Analizează-ţi viaţa. Cum este lucrarea ta?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Marcu 8

1 În zilele acelea, fiindcă se strînsese din nou mult norod, şi n’avea ce mînca, Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis:
2 ,,Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de trei zile stau lîngă Mine, şi n’au ce mînca.
3 Dacă le voi da drumul acasă flămînzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.„
4 Ucenicii I-au răspuns: ,,Cum ar putea cineva să sature cu pîne pe oamenii aceştia, aici într’un loc pustiu?„
5 ,,Cîte pîni aveţi?„ i-a întrebat Isus. ,,Şapte„, I-au răspuns ei.
6 Atunci a poruncit norodului să şadă pe pămînt; a luat cele şapte pîni; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le-a frînt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei le-au împărţit norodului.
7 Mai aveau şi cîţiva peştişori: şi Isus, după ce i-a binecuvîntat, a poruncit să-i împartă şi pe aceia.
8 Au mîncat şi s’au săturat; şi au ridicat şapte coşniţe, pline cu rămăşiţele de fărămituri.
9 Erau aproape patru mii de inşi. În urmă Isus le-a dat drumul.
10 Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi, şi a venit în părţile Dalmanutei.
11 Fariseii au venit deodată, şi au început o ceartă de vorbe cu Isus; şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer.
12 Isus a suspinat adînc în duhul Său, şi a zis: ,,Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.„
13 Apoi i-a lăsat, şi a intrat iarăş în corabie, ca să treacă de cealaltă parte.
14 Ucenicii uitaseră să ia pîni; cu ei în corabie n’aveau decît o pîne.
15 Isus le dădea în grijă, şi le zicea: ,,Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul Fariseilor şi de aluatul lui Irod!„
16 Ucenicii se gîndeau şi ziceau între ei: ,,Fiindcă n’avem pîni.„
17 Isus a înţeles lucrul acesta, şi le-a zis: ,,Pentruce vă gîndiţi că n’aveţi pîni? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?
18 Aveţi ochi, şi nu vedeţi? Aveţi urechi, şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc?
19 Cînd am frînt cele cinci pîni la cei cinci mii de bărbaţi, cîte coşuri pline cu fărămituri aţi ridicat?„ ,,Douăsprezece„, I-au răspuns ei.
20 ,,Şi cînd am frînt cele şapte pîni la cei patru mii de bărbaţi, cîte coşniţe pline cu fărămituri aţi ridicat?„ ,,Şapte„, I-au răspuns ei.
21 Şi El le-a zis: ,,Tot nu înţelegeţi?„
22 Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb, şi L-au rugat să Se atingă de el.
23 Isus a luat pe orb de mînă, şi l-a scos afară din sat; apoi i -a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mînile peste el, şi l-a întrebat: ,,Vezi ceva?„
24 El s’a uitat, şi a zis: ,,Văd nişte oameni umblînd, dar mi se par ca nişte copaci.„
25 Isus i-a pus din nou mînile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi cînd s’a uitat, a fost tămăduit, şi a văzut toate lucrurile desluşit.
26 Atunci Isus l-a trimes acasă, şi i -a zis: ,,Să nu intri în sat, şi nici să nu spui cuiva în sat.„
27 Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: ,,Cine zic oamenii că sînt Eu?„
28 Ei I-au răspuns: ,,Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Unul din prooroci.„
29 ,,Dar voi„, i-a întrebat El, ,,cine ziceţi că sînt Eu?„ ,,Tu eşti Hristosul!„ I -a răspuns Petru.
30 Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
31 Atunci a început să -i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrîni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorît, şi după trei zile să învieze.
32 Le spunea lucrurile acestea pe faţă. Petru însă L-a luat de o parte, şi a început să-L mustre.
33 Dar Isus S’a întors şi S’a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: ,,Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gîndeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.„
34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: ,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuş, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
35 Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mîntui.
36 Şi ce foloseşte unui om să cîştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?
37 Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
38 Pentrucă de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, cînd va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.„
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO