Studiul XI – Trimestrul IV

Sâmbătă , 6 decembrie 2014

Soarele apune la ora 16:36

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 5:7-12; Romani 13:11; 1 Corinteni 3:13; Luca 7:39-50; Coloseni 4:6.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.” (Iacov 5:8)

Pe vremea grecilor și a romanilor se făceau pregătiri intense pentru vizita unui demnitar. Erau degajate străzile, erau curăţate geamurile prăvăliilor, erau sădite flori şi era prevenită săvârşirea de delicte. Se făcea tot posibilul ca zona respectivă să arate cât mai bine.

Cuvântul grecesc parousia, utilizat în Noul Testament cu referire la „venirea” Domnului Hristos, era un termen specializat, care denumea sosirea în vizită a unui împărat sau a unui demnitar. Dacă se făceau astfel de pregătiri pentru vizita conducătorilor pământeşti, oare nu e numai normal să depunem eforturi deosebite ca să ne pregătim inimile pentru „vizita” Domnului şi Mântuitorului nostru?

Dar în ce constă mai exact această pregătire, mai ales că nu ştim nici ziua şi nici ora la care va avea loc marele eveniment (Matei 24:36)? Ce înseamnă să fim „îndelung răbdători” şi să ne „întărim” inimile? Ce legătură au aceste lucruri cu primirea ploii timpurii şi a ploii târzii (Iacov 5:7)? Deşi pasajele biblice pentru această săptămână fac referire la sfârşitul timpului, mesajul lor principal este relevant pentru credincioşii din orice timp. De-a lungul istoriei, credincioşii s-au confruntat cu încercări şi suferinţe şi au avut nevoie să rămână tari în credinţă, la fel ca profeţii din vechime.

Matei 24

36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Iacov 5

7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Marcu 6

1 Isus a plecat de acolo, şi S’a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
2 Cînd a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: ,,De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui?
3 Nu este acesta tîmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sînt surorile Lui aici între noi?„ Şi găseau o pricină de poticnire în El.
4 Dar Isus le-a zis: ,,Un prooroc nu este dispreţuit decît în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.„
5 N’a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mînile peste cîţiva bolnavi, şi i-a vindecat.
6 Şi se mira de necredinţa lor.
7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece, şi a început să-i trimeată doi cîte doi, dîndu-le putere asupra duhurilor necurate.
8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decît un toiag; să n’aibă nici pîne, nici traistă, nici bani de aramă la brîu;
9 să se încalţe cu sandale, şi să nu se îmbrace cu două haine.
10 Apoi le-a zis: ,,În orice casă veţi intra, să rămîneţi acolo pînă veţi pleca din locul acela.
11 Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi, şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo, şi să scuturaţi îndată praful de supt picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pămîntul Sodomei şi Gomorei decît pentru cetatea aceea.„
12 Ucenicii au plecat, şi au propovăduit pocăinţa.
13 Scoteau mulţi draci, şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi, şi-i vindecau.
14 Impăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit; şi a zis: ,,Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste puteri prin el.„
15 Alţii ziceau: ,,Este Ilie.„ Iar alţii ziceau: ,,Este un prooroc ca unul din prooroci.„
16 Dar Irod, cînd a auzit lucrul acesta, zicea: ,,Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.„
17 Căci Irod însuş trimesese să prindă pe Ioan, şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentrucă o luase de nevastă.
18 Şi Ioan zicea lui Irod: ,,Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!„
19 Irodiada avea necaz pe Ioan, şi voia să-l omoare. Dar nu putea,
20 căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfînt; îl ocrotea, şi, cînd îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere.
21 Totuş a venit o zi cu bun prilej, cînd Irod îşi prăznuia ziua naşterii, şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai marilor oastei şi fruntaşilor Galileii.
22 Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat, şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: ,,Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da.„
23 Apoi a adăugat cu jurămînt: ,,Ori ce-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea.„
24 Fata a ieşit afară, şi a zis mamei sale: ,,Ce să cer? Şi mamă-sa i-a răspuns: ,,Capul lui Ioan Botezătorul.„
25 Ea s’a grăbit să vină îndată la Împărat, şi i-a făcut următoarea cerere: ,,Vreau să-mi dai îndată, într’o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.„
26 Împăratul s’a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n’a vrut să zică nu.
27 A trimes îndată un ostaş de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază s’a dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă,
28 l -a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi fata l -a dat mamei sale.
29 Ucenicii lui Ioan, cînd au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul, şi l-au pus într’un mormînt.
30 Apostolii s’au adunat la Isus, şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni.
31 Isus le-a zis: ,,Veniţi singuri la o parte, într’un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.„ Căci erau mulţi cari veneau şi se duceau, şi ei n’aveau vreme nici să mănînce.
32 Au plecat dar cu corabia, ca să se ducă într’un loc pustiu, la o parte.
33 Oamenii i-au văzut plecînd, şi i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile, şi au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei.
34 Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s’a făcut milă de ei, pentrucă erau ca nişte oi cari n’aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.
35 Fiindcă ziua era pe sfîrşite, ucenicii s’au apropiat de El şi I-au zis: ,,Locul acesta este pustiu şi ziua este pe sfîrşite.
36 Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele de primprejur, ca să-şi cumpere pîne, fiindcă n’au ce mînca.„
37 ,,Daţi-le voi să mănînce„, le -a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: ,,Oare să ne ducem să cumpărăm pîni de două sute de lei, şi să le dăm să mănînce?„
38 Şi El i -a întrebat: ,,Cîte pîni aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.„ S’au dus de au văzut cîte pîni au, şi au răspuns: ,,Cinci, şi doi peşti.„
39 Atunci le -a poruncit să -i aşeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde.
40 Şi au şezut jos în cete de cîte o sută şi de cîte cincizeci.
41 El a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer, şi a rostit binecuvîntarea. Apoi a frînt pînile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti, i -a împărţit la toţi.
42 Au mîncat toţi şi s’au săturat;
43 şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămituri de pîne şi cu ce mai rămăsese din peşti.
44 Cei ce mîncaseră pînile, erau cinci mii de bărbaţi.
45 Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.
46 Dupăce Şi-a luat rămas bun dela norod, S’a dus în munte, ca să Se roage.
47 Cînd s’a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm.
48 A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vîslirea, căci vîntul le era împotrivă. Şi într’a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblînd pe mare, şi voia să treacă pe lîngă ei.
49 Cînd L-au văzut ei umblînd pe mare, li s’a părut că este o nălucă, şi au ţipat;
50 pentrucă toţi L-au văzut, şi s’au spăimîntat. Isus a vorbit îndată cu ei, şi le-a zis: ,,Îndrăzniţi, Eu sînt, nu vă temeţi!„
51 Apoi S’a suit la ei în corabie, şi a stat vîntul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi,
52 căci nu înţeleseseră minunea cu pînile, fiindcă le era inima împietrită.
53 După ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului, şi au tras la mal.
54 Cînd au ieşit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus,
55 au alergat prin toate împrejurimile, şi au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El.
56 Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe, şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi cîţi se atingeau de El, erau tămăduiţi.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO