Studiul III – Trimestrul IV

Vineri , 17 octombrie 2014

Soarele apune la ora 18:24

 

 

Citeşte despre păcat şi despre puterea de a ne schimba în capitolul „Pocăinţa”, din Calea către Hristos de Ellen G. White, p. 23-36, şi enumeră ideile principale.

„Planul de răscumpărare urmăreşte recuperarea noastră completă de sub puterea lui Satana. Întotdeauna Hristos separă de păcat sufletul zdrobit. El a venit ca să nimicească lucrările Diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie împărtăşit fiecărui suflet căit, ca să îl ferească de păcătuire.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 311

„Dacă L-ai primit pe Hristos ca Mântuitor personal, trebuie să te ierţi pe tine însuţi şi să încerci să-i ajuţi pe alţii. Vorbeşte despre dragostea lui Hristos, vorbeşte despre bunătatea Sa. Împlineşte orice îndatorire care se iveşte. Poartă pe inima ta povara sufletelor şi caută, pe orice cale care ţine de tine, să-i salvezi pe cei pierduţi. Pe măsură ce primeşti Spiritul lui Hristos – Spiritul iubirii neegoiste şi al trudei pentru alţii – vei creşte şi vei aduce rod. Virtuţile Duhului se vor pârgui în caracterul tău. Credinţa ta se va mări, convingerea ta se va adânci, dragostea ta va ajunge la desăvârşire. Vei reflecta din ce în ce mai mult asemănarea cu Hristos în tot ce este curat, nobil şi plăcut.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 67, 68

Întrebări pentru discuţie

1. Cugetă la influenţa extraordinară pe care o au cuvintele. De ce au ele atâta putere? Cum ajung oamenii să manipuleze cuvintele? De ce uneori modul cum exprimăm o idee contează cel puţin la fel de mult ca ideea în sine?

2. Care este cel mai mare dintre darurile pe care le-ai primit „de sus”? De ce?

3. Reciteşte Iacov 1:12-21. Care este ideea principală a acestui pasaj? Ce făgăduinţe poţi găsi aici?

Iacov 1

12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
14. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.
15. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.
16. Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi:
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
18. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.
19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

4. Pofta dă naştere păcatului, iar păcatul dă naştere morţii. Noi ştim aceste lucruri şi totuşi nu avem parte de biruinţa care ne-a fost promisă. De ce? Cum obişnuim să ne justificăm păcatul? De ce este periculos să îl justificăm?

5. Reciteşte ultimul paragraf din Ellen White, citat mai sus. Ce sfat se găsește aici, în special pentru cei nestatornici în credinţă?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 2

 
1. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mână o funie de măsurat.
2. L-am întrebat: „Unde te duci?” Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.”
3. Şi îngerul care vorbea cu mine a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte.
4. El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tânărului acestuia şi spune-i: „Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în mijlocul lui;
5. Eu însumi – zice Domnul – voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava lui în mijlocul lui! –
6. Fugiţi, fugiţi din ţara de la miazănoapte! – zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.
7. Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!”
8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
9. Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor – zice Domnul – şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor M-a trimis.
10. Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.
11. Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor M-a trimis la tine.
12. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul.
13. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO