Studiul X – Trimestrul III

Vineri , 5 septembrie 2014

Soarele apune la ora 19:45

 

 

Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, capitolul „Spiritualitatea Legii”, p. 45-78; Hristos, Lumina lumii, capitolele „Predica de pe Munte”, p. 307-314, şi „Controversa”, p. 606-609.

„Referitor la Lege, Domnul Isus a spus: «Am venit nu să stric, ci să împlinesc…», ceea ce înseamnă că El a venit să umple măsura deplină a cerinţei Legii, să dea un exemplu de conformare desăvârşită faţă de voia lui Dumnezeu. (…)

Misiunea Sa a fost «să vestească o lege mare şi minunată» (Isaia 42:21). El avea să arate natura spirituală a Legii, să înfăţişeze principiile ei larg cuprinzătoare şi să lămurească obligativitatea ei veşnică. (…)

De-a lungul peregrinării Sale din dragoste pe pământ, Isus, întipărirea Fiinţei Tatălui, strălucirea slavei Sale, Răscumpărătorul care S-a tăgăduit pe Sine, a fost imaginea vie a caracterului Legii lui Dumnezeu. Prin viața Lui s-a demonstrat că dragostea cerească, principiile creştine stau la baza dreptăţii veşnice.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 48,49

Întrebări pentru discuţie

1. În ce aspecte avem tendinţa de a fi legalişti ca fariseii? Pe de altă parte, la ce pericol ne expunem atunci când tragem concluzia că dragostea de Dumnezeu nu include ascultarea de Legea Sa? Alcătuieşte o listă cu modalităţile în care ne putem feri de aceste două capcane. Prezintă-ţi ideile în cadrul grupei.

2. După cum se ştie, negarea valabilităţii continue a Celor Zece Porunci nu este altceva decât o încercare de a scăpa de păzirea zilei a şaptea ca zi de odihnă. Revezi toate vindecările pe care le-a făcut Domnul Isus în Sabat. Ce ni se spune în aceste relatări despre valabilitatea Legii lui Dumnezeu şi despre valabilitatea Sabatului zilei a şaptea? Putem aduce ca argument împotriva respectării Sabatului vreun exemplu din viaţa Domnului Isus?

3. Teologii folosesc uneori expresia „univers moral”. Ce înseamnă ea? Este moral universul nostru? Iar dacă este, de ce este? Ce rol are Legea lui Dumnezeu în acest univers? Poate universul să fie moral în absenţa unei legi morale care să îl guverneze? Discutaţi. Cum ne ajută această idee să explicăm încercarea lui Satana de a anula Legea?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Osea 10

 
1. Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit; cu cât îi propăşea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii idoleşti.
2. Inima lor este împărţită: de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idoleşti.
3. Şi curând vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul; şi împăratul pe care-l avem, ce ar putea face el pentru noi?”
4. Ei rostesc vorbe deşarte, jurăminte mincinoase, când încheie un legământ: de aceea, pedeapsa va încolţi ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei!
5. Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii din Bet-Aven; poporul va jeli pe idol, şi preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava lui care va pieri din mijlocul lor.
6. Da, el însuşi va fi dus în Asiria ca dar împăratului Iareb. Ruşinea va cuprinde pe Efraim, şi lui Israel îi va fi ruşine de planurile sale.
7. S-a dus Samaria şi împăratul ei ca o ţăpligă pe faţa apelor.
8. Înălţimile din Bet-Aven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite; spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Şi vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: „Cădeţi peste noi!”
9. „Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele! Acolo au stat ei, ca războiul făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibeea.
10. Îi voi pedepsi când voi vrea, şi se vor strânge popoare împotriva lor, când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire!
11. Efraim este o mânzată învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul, şi i-am cruţat gâtul său cel frumos; dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara, şi Iacov îi va grăpa.”
12. Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
13. Aţi arat răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji.
14. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău şi toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Şalman-Bet-Arbel, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei.
15. Iată ce vă va aduce Betel, din pricina răutăţii voastre peste măsură de mare. În revărsatul zorilor, se va isprăvi cu împăratul lui Israel!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO