Studiul X – Trimestrul III

Joi , 4 septembrie 2014

 

 

7. Citeşte Matei 19:16-22. Ce adevăruri mari putem desprinde din această discuţie pe marginea Legii şi a păzirii ei?

Matei 19

16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
17. El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
18. „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20. Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

Tânărul bogat nu a putut să priceapă că mântuirea din păcat nu este rodul păzirii Legii (nici chiar al păzirii ei stricte!), ci este darul Dătătorului Legii, al Mântuitorului. Evreii au ştiut acest lucru de la bun început, dar l-au uitat pe parcurs. De aceea, Domnul Isus reia aici acest adevăr, subliniind ideea că ascultarea şi consacrarea deplină depind mult una de cealaltă şi, dacă le separăm, devenim nişte credincioşi prefăcuţi. „Nu poate fi acceptat nimic mai puţin decât ascultarea. Predarea de sine este esenţa învăţăturilor lui Hristos. Adeseori ea este prezentată şi cerută într-un limbaj care pare autoritar, deoarece nu există o altă cale de mântuire a omului decât aceea de a elimina acele lucruri care, dacă ar fi hrănite, nu ar face decât să corupă întreaga fiinţă.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 523

Într-o altă ocazie, după ce saducheii au eşuat în încercarea de a-L pune pe Domnul Hristos în încurcătură cu o problemă legată de înviere, fariseii şi-au adunat forţele pentru o ultimă încercare de a-L prinde cu vorba şi de a-L învinui de încălcarea Legii. Au ales în acest scop un învăţător al Legii care să-L întrebe care era cea mai însemnată poruncă (Matei 22:35-40).

Matei 22

35. Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:
36. „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
39. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Probabil că întrebarea aceasta a apărut în momentul în care rabinii au dorit să aranjeze toate poruncile în ordinea importanţei. De regulă, când întâlneau două porunci care li se părea că ar intra în conflict, îi dădeau întâietate poruncii pe care o socoteau mai importantă, iar pe cealaltă considerau că o puteau încălca în voie. În ce priveşte Decalogul, fariseii puneau un accent deosebit pe primele patru porunci, în defavoarea celorlalte şase. De aici şi marile lor deficienţe în chestiunile legate de religia practică!

Domnul Isus le-a răspuns cu înţelepciune: mai întâi de toate, pentru a putea păzi Legea lui Dumnezeu este necesar să avem dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Fără dragoste, ascultarea nu este posibilă şi nu are nicio valoare. Iar cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu are dorinţa de a-şi pune viaţa în armonie cu voinţa Sa, aşa cum este ea exprimată în toate Cele Zece Porunci ale Sale. „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15), avea să spună Domnul Isus mai târziu

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Osea 9

 
1. Nu te bucura, Israele, nu te înveseli ca popoarele, pentru că ai curvit părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grâu!
2. Aria şi teascul nu-i vor hrăni, şi mustul le va lipsi.
3. Nu vor rămâne în ţara Domnului; ci Efraim se va întoarce în Egipt şi vor mânca în Asiria mâncăruri necurate.
4. Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură: căci nu-I vor fi plăcute. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi; căci pâinea lor va fi numai pentru ei, nu va intra în Casa Domnului!
5. Ce veţi face în zilele de praznic, la sărbătorile Domnului?
6. Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul lor, va fi prada mărăcinilor şi vor creşte spini în corturile lor.
7. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat aiurează. Şi aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor şi răzvrătirilor tale.
8. Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmăşesc în Casa Dumnezeului său.
9. S-au afundat în stricăciune, ca în zilele Ghibei; Domnul Îşi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele.
10. „Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustiu, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin în primăvară; dar ei s-au dus la Baal-Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos şi au ajuns urâcioşi ca şi acela pe care îl iubeau.
11. Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naştere, nicio însărcinare şi nicio zămislire!
12. Chiar dacă îşi vor creşte copiii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari; şi vai de ei, când Îmi voi întoarce privirile de la ei!
13. Efraim, după cum văd, îşi dă copiii la pradă; şi Efraim îşi va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!”
14. Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme şi ţâţe seci!…
15. „Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii faptelor lor îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt nişte îndărătnici.
16. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod; şi chiar dacă au copii, le voi omorî rodul iubit de ei.”
17. Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat: de aceea vor rătăci printre neamuri.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO