„Propovăduiţi Evanghelia”

 

Studiul IX – Trimestrul III

Joi , 28 august 2014

 

 

În Evanghelia sa, Marcu redă Marea Trimitere în cunoscutul său stil concis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură(Marcu 16:15). La fel ca în Matei, şi aici verbul grecesc „a se duce” este la modul participiu şi, de aceea, nu indică sarcina propriu-zisă, ci o acţiune necesară îndeplinirii ei. Sarcina propriu-zisă (misiunea) este exprimată de verbul la modul imperativ kērusso, care înseamnă „a proclama, a vesti, a propovădui”. Marcu îl utilizează de paisprezece ori, adică mai mult decât ceilalţi scriitori ai Evangheliilor. Prin urmare, misiunea bisericii este proclamarea Evangheliei.

În timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul Isus i-a trimis pe ucenici numai „la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 10:6). Aici însă îi trimite „în toată lumea” şi „la orice făptură”. Această misiune mondială nu putea fi îndeplinită doar de cei unsprezece ucenici. Ea necesita implicarea fiecărui membru al bisericii, participarea fiecărui credincios din toate secolele şi, de aceea, contribuţia mea şi a ta!

5. La cine trebuie să ajungă Evanghelia veşnică? Apocalipsa 14:6-12

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Evanghelia veşnică trebuie să fie vestită tuturor locuitorilor pământului, dar aceasta nu înseamnă şi că toţi o vor accepta. Numai „cine va crede şi se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). Noi trebuie să o propovăduim cu entuziasm, sperând ca toţi ascultătorii să răspundă pozitiv, dar fără a pierde din vedere faptul că mulţi nu vor accepta să meargă pe calea cea strâmtă ,,Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13,14).

6. Ce asigurare avem că misiunea aceasta mondială va fi adusă la îndeplinire? Matei 24:14

Matei 24

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Şi Marcu 16:15, şi Matei 24:14 vorbesc despre propovăduirea Evangheliei în toată lumea, primul pasaj prezentând misiunea încredinţată de Isus ucenicilor, iar al doilea, făgăduinţa împlinirii misiunii. Lucrul acesta este foarte încurajator pentru noi!

Domnul Hristos „a luat toate măsurile necesare pentru realizarea lucrării şi Şi-a asumat responsabilitatea pentru asigurarea succesului ei. Atâta timp cât ascultau de cuvântul Său şi lucrau în legătură cu El, nu puteau să dea greş.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 822

Cât de dispus eşti să te laşi folosit de El în această lucrare esenţială?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Osea 2

 
1. Ziceţi fraţilor voştri: „Ami” şi surorilor voastre, „Ruhama”!
2. Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea, şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze curviile dinaintea ei şi preacurviile de la ţâţele ei!
3. Altfel, o dezbrac în pielea goală, cum era în ziua naşterii ei, o fac ca un pustiu, ca un pământ uscat şi o las să moară de sete!
4. Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie.
5. Mama lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit; căci a zis: „Voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea şi apa mea, lâna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!”
6. De aceea iată, îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.
7. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: „Hai să mă întorc iarăşi la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!”
8. N-a cunoscut că Eu îi dădeam grâul, mustul şi untdelemnul şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam.
9. De aceea Îmi voi lua iarăşi înapoi grâul la vremea lui şi mustul la vremea lui şi Îmi voi ridica iarăşi de la ea lâna şi inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea.
10. Şi acum îi voi descoperi ruşinea înaintea ibovnicilor ei, şi niciunul n-o va scoate din mâna Mea.
11. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei şi toate praznicele ei.
12. Îi voi pustii şi viile şi smochinii, despre care zicea: „Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!” Le voi preface într-o pădure şi le vor mânca fiarele câmpului.
13. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia Baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei şi alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine, zice Domnul.
14. De aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustiu, şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.
15. Acolo îi voi da iarăşi viile, şi valea Acor i-o voi preface într-o uşă de nădejde şi acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua când s-a suit din ţara Egiptului.
16. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!”, şi nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!”
17. Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.
18. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte.
19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare;
20. te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!
21. În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pământul;
22. pământul va asculta grâul, mustul şi untdelemnul, şi acestea vor asculta pe Izreel.
23. Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară şi-i voi da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: „Tu eşti poporul Meu!”, şi el va răspunde: „Dumnezeul meu!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO