Studiul IX – Trimestrul III

Miercuri , 27 august 2014

 

După Înviere, ucenicii s-au întors în Galileea, „unde le poruncise Isus să meargă” (Matei 28:16). Alături de cei unsprezece, mai erau peste cinci sute de fraţi ,, După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.” (1 Corinteni 15:6). Domnul li S-a arătat şi le-a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18). Autoritatea Sa nu mai era limitată, ca în timpul lucrării Sale pe pământ, ci se extindea asupra întregului univers, ca înainte de întrupare. Prin această autoritate, El le încredinţează urmaşilor Săi o misiune.

Potrivit relatării lui Matei, Domnul a folosit patru verbe pentru a descrie această misiune: „duceţi-vă”, „faceţi (ucenici)”, „botezând” şi „învăţaţi”. În limba greacă, singurul verb la modul imperativ din acest verset este „faceţi (ucenici)”, iar celelalte trei sunt la modul participiu, ceea ce înseamnă că accentul principal cade pe acesta, iar celelalte trei descriu acţiuni secundare, dependente de el.

4. Ce rol au aceste trei acţiuni („a se duce”, „a boteza” şi „a învăţa”) în împlinirea poruncii de a face ucenici? Matei 28:19,20

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Marea Trimitere arată că formarea de ucenici constă din trei activităţi concrete, care se completează reciproc: acţiunea de a merge din loc în loc, până la acoperirea întregii lumi, acţiunea de a aduce la cunoştinţa oamenilor toate învăţăturile Domnului Isus şi acţiunea de a-i boteza pe cei care Îl acceptă ca Mântuitor şi sunt dispuşi să respecte toate poruncile Sale.

Un botez ne aduce multă bucurie, dar nu înseamnă că lucrarea noastră s-a terminat, ci s-a încheiat doar o parte a procesului de formare a ucenicilor. Noi avem misiunea de a le adresa oamenilor invitaţia de a-L urma pe Domnul, ceea ce, în mod practic, înseamnă să creadă în El, să asculte învăţăturile Sale, să adopte modul Său de viaţă şi să-i invite, la rândul lor, pe alţii să devină ucenici.

Cuvântul „tot” sintetizează întregul mesaj al acestui pasaj: Fiindcă Isus are „toată puterea”, noi trebuie să mergem la „toate neamurile” şi trebuie să-i învăţăm să păzească „tot” ce ne ne-a poruncit El, cu asigurarea că El este cu noi „în toate zilele”, până la sfârşitul veacului.

Ce activităţi concrete desfăşurate în biserica ta au ca scop formarea de ucenici? Ce altceva mai poate fi făcut în acest sens? Cu ce daruri şi talente personale poţi contribui la împlinirea Marii Trimiteri?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Osea 1

 
1. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”
3. El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
4. Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel; căci, peste puţină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel.
5. În ziua aceea, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”
6. Ea a zămislit din nou şi a născut o fată. Şi Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!
7. Dar voi avea milă de casa lui Iuda şi-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.”
8. Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama; apoi iar a zămislit şi a născut un fiu.
9. Şi Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami căci voi nu sunteţi poporul Meu, şi Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.
10. Totuşi numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici măsura, nici număra; şi de unde li se zicea: „Nu sunteţi poporul Meu”, li se va zice: „Copiii Dumnezeului celui Viu”!
11. Atunci copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strânge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie şi vor ieşi din ţară; căci mare va fi ziua lui Izreel.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO