Studiul VI – Trimestrul III

Marți , 5 august 2014

 

O viaţă spirituală prosperă este posibilă numai printr-o legătură vie şi neîntreruptă cu Domnul Hristos. Pentru a ilustra acest adevăr, Isus a folosit imaginea viţei-de-vie. „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”, le-a spus El ucenicilor. Imaginea viţei-de-vie apare şi în Vechiul Testament, ca simbol al poporului Israel (Isaia 5:1-7; Psalmii 80:8, 9; Ieremia 2:21). Însă Isus arată că El este „adevărata Viţă” (Ioan 15:1) şi îi îndeamnă pe urmaşii Săi să rămână în El aşa cum mlădiţele rămân în viţă.

Isaia 5

1. Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă.
2. I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.
3. „Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea!
4. Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni?
5. Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare;
6. o voi pustii; nu va mai fi curăţată, nici săpată; spini şi mărăcini vor creşte în ea! Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.”
7. Via Domnului oştirilor este casa lui Israel, şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aştepta la judecată, şi când colo, iată sânge vărsat! Se aştepta la dreptate, şi când colo, iată strigăte de apăsare!

Psalmii 80

8. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.
9. Ai făcut loc înaintea ei, şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.

Ieremia 2

21. Te sădisem ca o vie minunată şi de cel mai bun soi: cum te-ai schimbat şi te-ai prefăcut într-o coardă de viţă sălbatică?

Ioan 15

1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

3. Ce învăţăm din următoarele texte despre rămânerea în Hristos? Ioan 15:4-10

Ioan 15

4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

O mlădiţă ruptă din butucul viţei-de-vie rămâne verde o vreme, dar, în cele din urmă, se usucă şi moare, fiindcă s-a desprins de sursa de viaţă. În acelaşi fel, noi avem viaţă numai atâta timp cât rămânem prinşi de Domnul Hristos. Devoţionalul de dimineaţă este esenţial, dar nu este suficient. Este necesar să menţinem comuniunea cu Domnul pe tot parcursul zilei. Dacă vrem să rămânem în El, avem nevoie să-L căutăm permanent, să cerem mereu călăuzirea Sa, să ne rugăm pentru puterea de a asculta de voia Sa şi de a iubi aşa cum a iubit El.

Unii încearcă să ducă o viaţă creştină independent de Domnul, ignorând avertizarea Sa: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic(Ioan 5:5). Cât de greşită este atitudinea lor! Fără El, nu avem cum să ne împotrivim ispitei, nu avem cum să biruim păcatul şi nici cum să ne formăm un caracter asemenea caracterului Său. Viaţa spirituală nouă este rodul comuniunii neîntrerupte cu Mântuitorul nostru.

Când citim din Scriptură şi medităm la ea, sufletul nostru este hrănit şi întărit. „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă”, spunea Domnul Isus (Ioan 6:63). Când le strângem în inimă şi în minte ca pe o comoară, ele ne inspiră rugăciunile şi ne păstrează în legătură cu Mântuitorul. Iar când „grijile lumii” (Marcu 4:19) năvălesc peste noi ca să ne tragă de lângă El, noi ne prindem de El şi mai strâns.

Ce lucruri te împiedică să rămâi în Domnul Hristos? Ce poţi face în mod concret pentru a înlătura aceste obstacole sau pentru a le depăşi?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezechiel 39

 
1. „Fiul omului, proroceşte acum împotriva lui Gog şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
2. Te voi târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănoaptei şi te voi aduce pe munţii lui Israel.
3. Îţi voi doborî arcul din mâna stângă şi voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă.
4. Vei cădea pe munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale, şi popoarele care vor fi cu tine, te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, şi fiarelor câmpului.
5. Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.
6. Voi pune foc Magogului şi celor ce locuiesc liniştiţi în ostroave, ca să ştie că Eu sunt Domnul.
7. Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu, Israel, şi nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel sfânt; ci vor şti neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel!
8. Iată că lucrurile acestea vin şi se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua despre care am vorbit.
9. Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi, vor arde şi vor da pradă flăcărilor armele, pavezele şi scuturile, arcurile şi săgeţile, lăncile şi suliţele; şi şapte ani vor face focul cu ele.
10. Nu vor lua lemne de pe câmp şi nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui pe cei ce i-au jefuit şi vor prăda pe cei ce i-au prădat, zice Domnul Dumnezeu.
11. În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, şi mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui şi vor numi valea aceasta: „Valea mulţimii lui Gog”.
12. Şapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să cureţe ţara.
13. Tot poporul ţării îi va îngropa şi i se va duce vestea, în ziua când voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu.
14. Apoi vor alege nişte oameni care vor cutreiera neîncetat ţara şi care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să cureţe ţara; după şapte luni vor începe să cerceteze.
15. Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera, şi când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el, până îl vor îngropa groparii în „Valea mulţimii lui Gog”.
16. Tot acolo va mai fi şi o cetate numită Hamona. Aşa vor curăţa ţara.”
17. Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Spune păsărilor de orice soi şi tuturor fiarelor câmpului: „Adunaţi-vă şi veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea, pe care o înjunghii pentru voi; jertfă mare este pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne şi beţi sânge,
18. mâncaţi carnea vitejilor şi beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrăşaţi din Basan!
19. Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura şi beţi sânge până vă veţi îmbăta, din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi.
20. Săturaţi-vă la masa Mea de carnea cailor şi a călăreţilor, de carnea vitejilor şi a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu.
21. Îmi voi arăta slava între neamuri; şi toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face şi pedepsele cu care îi va lovi mâna Mea.
22. Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor din ziua aceea şi de atunci înainte.
23. Şi neamurile vor cunoaşte că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârşite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns faţa Mea şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi ucişi de sabie.
24. Le-am făcut după necurăţiile lor şi după fărădelegile lor şi le-am ascuns faţa Mea.”
25. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Acum voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel şi voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt.
26. Atunci îşi vor uita ocara şi toate fărădelegile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, când locuiau liniştiţi în ţara lor şi când nu-i tulbura nimeni.
27. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri.
28. Şi vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo
29. şi nu le voi mai ascunde faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO