Studiul V – Trimestrul III

Marți , 29 iulie 2014

 

Pocăinţa adevărată merge mână în mână cu credinţa că Domnul Isus este singurul nostru Mântuitor. El a arătat adeseori că, pentru a primi binecuvântările Sale, trebuie să credem în El. „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede”, a spus El (Marcu 9:23). Credinţa este esenţială dacă vrem să fim mântuiţi. Satana ştie lucrul acesta şi face tot ce îi stă în putinţă ca să ne bareze calea spre mântuire (Luca 8:12).

Luca 8

12 Cei închipuiţi în sămînţa căzută lîngă drum, sînt ceice aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi să fie mîntuiţi.

Dar ce înseamnă să crezi? Nu înseamnă doar să ai sentimentul că un anumit lucru se va întâmpla sau doar să accepţi la nivelul minţii că un lucru este adevărat sau posibil. Credinţa nu este credulitate, deoarece ea Îl are ca temelie pe Isus Hristos Însuşi. Ea nu este clădită pe un anumit adevăr, ci pe o Persoană care întruchipează adevărul. A crede înseamnă a avea încredere în Isus şi în jertfa Sa. A crede înseamnă a-L cunoaşte pe Isus, a înţelege cine este El (Ioan 6:69) şi a-L accepta în viaţa noastră (Ioan 1:12).

Ioan 6

69 Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfîntul lui Dumnezeu.„

Ioan 1

12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede cu adevărat în El să aibă viaţa veşnică! Dumnezeu a iubit întreaga lume, dar aceasta nu înseamnă că toţi vor avea parte de viaţa veşnică. Numai cei care acceptă să fie acoperiţi cu neprihănirea Sa vor fi mântuiţi. Când credem în El, avem neprihănirea Sa, avem siguranţă şi avem speranţa că El ne va învia în ziua de apoi (Ioan 6:40).

Ioan 6

40 Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.„

4. Ce i-a spus Domnul Isus femeii păcătoase? De fapt, cine ne mântuieşte: Hristos sau credinţa în El? Luca 7:48,50

Luca 7

48 Apoi a zis femeii: ,,Iertate îţi sînt păcatele!„
50 Dar Isus a zis femeii: ,,Credinţa ta te -a mîntuit; du-te în pace.„

În Evanghelii, vedem că Isus le spunea adesea celor pe care îi vindeca: Credinţa ta te-a mântuit” (Marcu 10:52; Luca 17:19) sau: „Credinţa ta te-a tămăduit” (Matei 9:22). Prin aceasta, El nu îi atribuia credinţei vreo putere de vindecare sau de mântuire. Credinţa era o încredere deplină în puterea Sa de a vindeca. Puterea credinţei nu izvorăşte din omul care crede, ci din Dumnezeul în care crede.

De ce este important să înţelegem corect rolul credinţei şi, îndeosebi, rolul ei în rugăciunea pentru vindecare? De ce este greşit să tragem concluzia că, dacă ne-am rugat şi vindecarea nu vine, înseamnă că nu avem suficientă credinţă?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezechiel 32

 
1 În anul al doisprezecelea, în ziua întîi a lunii a douăsprezecea, Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:
2 ,,Fiul omului, fă un cîntec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, şi spune -i: ,Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în rîurile tale, turburai apele cu picioarele tale, şi le întărîtai valurile.„
3 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,,Îmi voi întinde mreaja peste tine, în mijlocul unei mari mulţimi de popoare, şi te vor trage în laţul Meu.
4 Te voi arunca pe uscat, şi te voi întinde pe cîmpie, ca toate păsările cerului să şadă pe tine; şi voi sătura fiarele întregului pămînt cu tine.
5 Îţi voi asvîrli carnea pe munţi, şi voi umplea văile cu sfărîmăturile tale.
6 Ţara în care înoţi, o voi uda cu sîngele tău, pînă la munţi, şi se vor umplea puvoaiele de tine.
7 Cînd te voi stinge, voi acoperi cerurile, şi le voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori, şi luna nu-şi va mai da lumina ei.
8 Din pricina ta, voi întuneca pe toţi luminătorii cerurilor, şi voi răspîndi întunerecul peste ţara ta, zice Domnul, Dumnezeu.„
9 ,,Voi mîhni şi inima multor popoare, cînd voi vesti pieirea ta printre neamuri, în ţările, pe cari nu le cunoşteai.
10 Voi face să se îngrozează multe popoare de tine, şi împăraţilor lor li se va face părul măciucă din pricina ta, cînd Îmi voi învîrti sabia înaintea lor; vor tremura în orice clipă fiecare pentru viaţa lui, în ziua căderii tale.„
11 Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,,Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine.
12 Mulţimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliţi dintre popoare. Ei vor nimici mîndria Egiptului, şi toată mulţimea lui va fi prăpădită.
13 Voi pierde şi toate vitele lui de lîngă apele cele mari; nici picior de om nu le va mai turbura, nici copită de vite nu le va mai turbura.
14 Atunci îi voi potoli apele, şi voi face să -i curgă rîurile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul.„
15 ,,Cînd voi preface ţara Egiptului într’o pustietate, şi ţara va fi jăfuită de tot ce are, cînd voi lovi pe toţi ceice o locuiesc, vor şti că Eu sînt Domnul.
16 Acesta este cîntecul de jale, pe care îl vor cînta. Fiicele neamurilor îl vor cînta: da, asupra Egiptului şi asupra întregei lui mulţimi îl vor cînta, zice Domnul, Dumnezeu.„
17 În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:
18 ,,Fiul omului, boceşte-te pentru mulţimea Egiptului, şi aruncă -o, pe ea şi pe fiicele neamurilor puternice în adîncimile pămîntului, la cei pogorîţi în groapă!
19 Pe cine întreci tu în frumuseţă? Pogoară-te, şi culcă-te lîngă cei netăiaţi împrejur!
20 Vor cădea astfel în mijlocul celor ucişi de sabie. Sabia vă este dată: doborîţi în mormînt Egiptul, şi toată mulţimea lui!
21 Atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuinţa morţilor despre el şi cei ce -l sprijineau, şi vor zice: ,S’au pogorît, s’au culcat cei netăiaţi împrejur, ucişi de sabie!`
22 Acolo este Asirianul, cu toată mulţimea lui, şi mormintele lor stau împrejurul lui, -toţi au murit, şi au căzut ucişi de sabie.
23 Mormintele lor sînt în adîncimile gropii, şi mulţimea lui este împrejurul mormîntului lui; toţi au murit şi au căzut ucişi de sabie, ei, cari răspîndeau groaza în ţara celor vii.
24 Acolo este şi Elamul, cu toată mulţimea lui, împrejurul mormîntului lui; toţi au murit şi au căzut ucişi de sabie, s’au pogorît netăiaţi împrejur în adîncimile pămîntului, ei, cari răspîndeau groaza în ţara celor vii, şi îşi poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă.
25 L-au culcat la un loc cu morţii, împreună cu toată mulţimea lui, şi mormintele lor sînt împrejurul lui; toţi aceşti netăiaţi împrejur au murit ucişi de sabie, căci răspîndeau groaza în ţara celor vii, şi îşi poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morţi.
26 Acolo sînt şi Meşec, Tubal, şi toată mulţimea lor, şi mormintele lor sînt împrejurul lor; toţi aceşti netăiaţi împrejur au murit ucişi de sabie, căci răspîndeau groaza în ţara celor vii.
27 Ei sînt culcaţi împreună cu vitejii, căzuţi din vechime dintre cei netăiaţi împrejur; sînt pogorîţi în locuinţa morţilor împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse supt capetele lor, şi nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în ţara celor vii.
28 Şi tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiaţi împrejur, şi te vei culca împreună cu cei ucişi de sabie!
29 Acolo este şi Edomul, cu împăraţii lui şi toţi voivozii lui, cari, cu toată vitejia lor, au fost aşezaţi la un loc cu cei ucişi de sabie: stau culcaţi împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu cei pogorîţi în groapă.
30 Tot acolo sînt voivozii dela miază-noapte, şi toţi Sidonienii, cari s’au pogorît la cei morţi, acoperiţi de ruşine, cu toată groaza pe care o aruncă vitejia lor; aceşti netăiaţi împrejur stau culcaţi cu cei ucişi de sabie, şi-şi poartă ocara lîngă cei pogorîţi în groapă.
31 Faraon îi va vedea, şi se va mîngîia pentru toată mulţimea lui, pentru ai lui cari au murit ucişi de sabie şi pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu.„
32 ,,Căci l-am lăsat să răspîndească groaza în ţara celor vii. De aceea Faraon şi toată mulţimea lui se vor culca împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu ceice au murit ucişi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.„
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO