Studiul IV – Trimestrul II

Luni , 21 aprilie 2014

 

După ce a clarificat că scopul Său era susţinerea Legii, Isus a început să explice ce înseamnă neprihănirea care o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Mai întâi, El citează porunca a șasea (Exodul 20:13) și redă pe scurt pedeapsa prevăzută în Legea lui Moise pentru încălcarea acestei porunci (Exodul 21:12; Leviticul 24:17).

Exodul 20

13. Să nu ucizi.

Exodul 21

12. Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.

Leviticul 24

17. Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.

Porunca a șasea nu includea toate tipurile de crime. În cazul uciderii din culpă (neintenţionate), cel vinovat se putea refugia într-o cetate, unde primea azil temporar (Exodul 21:13; Numeri 35:12). În cazul uciderii premeditate, vinovatul era pedepsit imediat. În explicaţia Sa, Isus nu Se concentrează asupra faptei în sine, ci asupra motivului și intenţiilor celui care comite această faptă. Unii îi iau viaţa cuiva în mod accidental, pe când alţii iau viaţa unui om după o perioadă de deliberare, comiţând păcatul înainte să fi trecut efectiv la faptă. Mulţi nu ajung să comită o crimă, fiindcă nu s-a ivit prilejul.

Exodul 21

13. Dacă nu i-a întins laţuri şi dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îţi voi hotărî un loc unde va putea să fugă.

Numeri 35

12. Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţişa în faţa adunării ca să fie judecat.

2. Ce lucruri pune Domnul Isus pe aceeași treaptă cu uciderea? Matei 5:22. Ce clarificare ne oferă 1 Ioan 3:15 în acest sens? Care este adevărata problemă abordată în versetul din Matei 5? Ce ne spune aceasta despre adevărata arie de acoperire a Legii lui Dumnezeu?

Matei 5

22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

1 Ioan 3

15. Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.

Biblia vorbește în repetate rânduri despre puterea cuvintelor, însă aici Domnul Isus duce ideea la un alt nivel. Adeseori, unicul scop al cuvintelor aspre sau al invectivelor este acela de a stârni în sufletul celui ofensat simţăminte negative. Ideea transmisă de Isus este cât se poate de limpede: vinovaţi de crimă nu sunt numai aceia care ajung să comită fapta în sine, ci și aceia care rostesc cuvinte aspre la adresa altora, precum și aceia care nutresc gândul uciderii. Domnul îi sfătuiește pe cei care au astfel de gânduri să se împace cu victimele lor înainte de a veni la altar (Matei 5:23-26).

Matei 5

23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.

Meditează la implicaţia cuvintelor lui Isus din pasajul studiat astăzi. Cât de bine stai la acest capitol? Ce îţi spune acest standard înalt despre nevoia de a fi permanent îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 56

 
1. Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.
2. Ferice de omul care face lucrul acesta şi de fiul omului care rămâne statornic în el păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna ca să nu facă niciun rău!
3. Străinul care se alipeşte de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” Şi famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!”
4. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu,
5. le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.
6. Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,
7. îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”
8. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”
9. Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate fiarele din pădure!
10. Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă.
11. Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: –
12. „Veniţi – zic ei – am să caut vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!” –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO