„O iotă sau o frântură de slovă”

 

Studiul IV – Trimestrul II

Duminică , 20 aprilie 2014

 

1. Recitește Matei 5:17-20. Aici, Domnul Isus pune un mare accent pe Lege și face totodată unele referiri la cărturarii și fariseii care puneau şi ei un mare accent pe Lege. Ce lecţie importantă putem desprinde din acest pasaj despre adevărata păzire a Legii?

Matei 5

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Domnul Isus începe acest fragment cu asigurarea că El nu a venit să desfiinţeze „Legea sau Prorocii” (Matei 5:17). Aceasta este, în opinia multor cercetători, o expresie folosită în mod convenţional pentru întregul Vechi Testament (vezi și Matei 7:12; 11:13; 22:40; Luca 16:16; Faptele 13:15; 24:14; Romani 3:21). Înţelegem așadar că, în ciuda învinuirilor aduse de adversarii Lui, scopul lui Isus nu era să atace cartea care descoperea voinţa Tatălui Său, ci, din contră, să o împlinească.

Matei 5

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

Matei 7

12. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

Matei 11

13. Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea.

Matei 22

40. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Luca 16

16. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.

Fapte 13

15. După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiţi.”

Fapte 24

14. Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Proroci

Romani 3

21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –

Cuvântul tradus cu „a împlini” (plero) are sensul propriu de „a umple” sau „a completa” și transmite ideea de „a umple ochi, până la marginea de sus”. În Matei 5:17, el poate fi interpretat în două moduri. Primul mod ia în calcul contextul mai larg și consideră că Isus este împlinirea Scripturii (vezi Luca 24:25-27 și Ioan 5:39). Cel de-al doilea mod ia în calcul contextul imediat care arată că Isus nu a venit să desfiinţeze Scriptura, ci să ne descopere adevărata ei esenţă.

Matei 5

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

Luca 24

25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Ioan 5

39. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

După ce a stabilit care este intenţia Sa, Domnul Isus deplasează accentul de la Vechiul Testament, în general, la Lege, în particular, afirmând că Legea nu va trece atâta timp cât nu vor trece cerul și pământul „înainte ca să se fi întâmplat (în engl. – împlinit) toate lucrurile” (Matei 5:18). Prin această declaraţie, El confirmă perpetuitatea Legii.

În continuare, El arată că Legea este atât de importantă, încât cel care încalcă preceptele ei va fi chemat „cel mai mic în Împărăţia cerurilor”, un alt fel de a spune că nu va fi deloc în Împărăţie. De cealaltă parte, cel care se conformează Legii va fi în Împărăţie. Domnul Isus precizează faptul că El nu susţine neprihănirea deșartă a cărturarilor și a fariseilor, ci acea neprihănire care vine dintr-o inimă plină de iubire faţă de Dumnezeu și de dorinţa de a face voia Sa.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 55

 
1. Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată!
2. De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.
3. Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.
4. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi stăpânitor al popoarelor.
5. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoşti, şi popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte.”
6. Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
7. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”
8. „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
9. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
10. Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
11. tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
12. Da, veţi ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.
13. În locul spinului se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veşnic, nepieritor.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO