Chemarea la ucenicie adresată celor bolnavi

 

Studiul V – Trimestrul I

Sâmbătă , 25 ianuarie 2014

Soarele apune la ora 17:14

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 53:4; Matei 8:17; Marcu 2:1-12; Filipeni 4:4-9; 1 Ioan 3:20-22; Ioan 11:37-44.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui şi El i-a tămăduit; aşa că noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc, şchiopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.” (Matei 15:30,31)

„În timpul lucrării Sale, Isus a petrecut mai mult timp vindecând bolnavi decât predicând. Minunile Sale mărturiseau în favoarea adevărului din cuvintele Lui, potrivit cărora nu venise să distrugă, ci să mântuiască. Oriunde mergea, vestea îndurării Sale se răspândea şi ajungea înaintea Lui. Pe unde trecuse, cei care constituiseră obiectul compasiunii Sale se bucurau de sănătate, făcând uz de noile puteri dobândite. În jurul lor, se adunau mulţimi pentru a auzi din gura lor ce făcuse Domnul pentru ei. Vocea Sa a fost pentru mulţi primul sunet pe care l-au auzit; Numele Său, primul cuvânt pe care l-au spus vreodată; faţa Sa, prima pe care au privit-o în viaţa lor. Cum să nu-L iubească pe Isus şi să nu vestească lauda Sa? Trecând prin oraşe mai mici şi mai mari, El era ca un izvor de apă vie, răspândind în jur viaţă şi bucurie.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 19

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Ca să fii tare în faţa ispitelor, trebuie să te aliezi cu Cel care a fost numit „Dumnezeu tare”.

„Predându-ne voinţa în mâinile lui Hristos, ne aliem cu puterea divină. Primim tărie de sus pentru a ne păstra statornici. O viaţă curată şi nobilă, o viaţă de biruinţă asupra apetitului şi a senzualităţii este posibilă pentru oricare om care va uni voinţa sa slabă şi şovăitoare cu voinţa atotputernică şi neclintită a lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 158

Rugăciune: Iată-mă, Doamne, aşa slab cum sunt, Te aleg pe Tine. Dă-mi, Te rog, tărie în faţa ispitelor şi încercărilor din fiecare zi!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 21

 
1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
2. Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.
3. A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.
4. Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. –
5. Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. –
6. Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. –
7. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. –
8. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.
9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. –
10. Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. –
11. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. –
12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire. –
13. Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. –
14. Un dar făcut în taină potoleşte mânia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. –
15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. –
16. Omul care se abate de la calea înţelepciunii se va odihni în adunarea celor morţi. –
17. Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. –
18. Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –
19. Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. –
20. Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. –
21. Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. –
22. Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau. –
23. Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. –
24. Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25. Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. –
26. Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –
27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. –
28. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. –
29. Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. –
30. Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO