O implicare ce a trecut testul timpului

 

Studiul III – Trimestrul I

Duminică , 12 ianuarie 2014

 

De multe ori, rugăciunea celor credincioşi este concentrată asupra propriei persoane. Ei vin înaintea lui Dumnezeu cu o listă de cereri, sperând ca dorinţele să le fie împlinite. Este adevărat că am fost îndemnaţi să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, însă, uneori, motivele noastre nu sunt tocmai curate. Dar, pe de altă parte, nu sunt inimile noastre corupte, rele şi înşelătoare? Nu este firesc ca rugăciunile noastre să reflecte păcătoşenia care ne caracterizează?

Antidotul este rugăciunea de mijlocire, care are în vedere nevoile altcuiva, dând la o parte motivaţiile egoiste. De-a lungul istoriei, rugăciunile de mijlocire au constituit cea mai înaltă formă de discurs spiritual, cea mai bună predică. Nefiind întinate de dorinţa de a obţine o satisfacţie personală, ele constituie o dovadă de altruism, compasiune şi dorinţă fierbinte ca oamenii să fie mântuiţi.

1.Citeşte Daniel 9:2-19. Pentru ce se roagă Daniel? Ce rol are mărturisirea păcatului în rugăciunea sa? La vârsta lui, Daniel nu mai putea beneficia personal de pe urma restaurării Ierusalimului. Atunci, care sunt motivele pentru care înalţă această rugăciune?

Daniel 9

2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
3. Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.
4. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
5. Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.
6. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.
7. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine!
8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!
9. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
10. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii;
11. ci tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.
12. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului.
13. După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul Tău.
14. De aceea, şi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.
15. Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire.
16. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este Ierusalimul şi poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară.
17. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească faţa Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit!
18. Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.
19. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”

Trecuseră şaptezeci de ani de la momentul în care Ieremia rostise profeţia care îl preocupa acum pe Daniel. După atâţia ani, probabil că prietenii lui din Ierusalim muriseră deja. De asemenea, nu putea spera să-şi recupereze averile odată cu rezidirea Ierusalimului. Nu găsim în rugăciunea lui nicio urmă de preocupare egoistă. Dimpotrivă, preocuparea sa expresă este legată de viitorul poporului iudeu exilat şi de slava Numelui lui Dumnezeu. Cererile sale sunt precedate de o prelungă mărturisire a păcatului. Este interesant că profetul se include în rândul celor neascultători şi nu îşi arogă în niciun fel calitatea de om nevinovat. El îşi asumă responsabilitatea pentru situaţia în care se afla poporul şi, înainte de toate, caută restaurarea Ierusalimului pentru beneficiul altora.

Analizează-ţi viaţa de rugăciune: Pentru ce te rogi, de ce şi pentru cine? În ce măsură sunt rugăciunile tale altruiste? Ce poţi face pentru a nu mai fi egocentrist în viaţa ta de rugăciune? Altfel spus, ce poţi face pentru ca rugăciunile tale, chiar şi cele pe care le faci pentru tine, să fie mai puţin egoiste?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 8

 
1. Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
2. Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
3. şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
4. „Oamenilor, către voi strig, şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
5. Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
6. Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
7. Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
8. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
9. Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
10. Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
11. Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
12. Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
13. Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.
14. De la mine vine sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea.
15. Prin mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte.
16. Prin mine cârmuiesc dregătorii şi mai marii, toţi judecătorii pământului.
17. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
18. Cu mine este bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.
19. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat, şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.
20. Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
21. ca să dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile.
22. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
23. Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
24. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
25. am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,
26. când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.
27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
28. când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
29. când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
30. eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
31. jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
32. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
33. Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.
34. Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele.
35. Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului.
36. Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO