Studiul 1 – Trimestrul IV

Duminica , 29 decembrie 2013

 

Domnul Isus este modelul tuturor credincioşilor şi, de aceea, devotamentul Său faţă de Scriptură constituie un subiect de permanent interes pentru ei.

1. Citeşte Luca 4:1-12; 16-21. Ce ne spun aceste pasaje despre atitudinea Domnului Hristos faţă de Biblie?

Luca 4

1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu,
2. unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.
3. Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”
4. Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
5. Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului
6. şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
7. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”
8. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”
9. Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;
10. căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;
11. şi: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
12. Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”

Potrivit relatării ispitirii din pustie, Isus a respins toate atacurile şi ademenirile lui Satana prin citarea Scripturii. Întrucât este puţin probabil ca în această perioadă de patruzeci de zile petrecută în deşert să fi avut la El sulurile sfinte, putem trage concluzia că învăţase pe de rost părţi considerabile din Scriptură. În această ocazie, a citat din scrierile lui Moise, iar în altele, a citat din alte cărţi ale Scripturilor ebraice (Matei 21:42; 22:44). Nu încape deci nicio îndoială că a avut o cunoaştere vastă a Scripturii.

Matei 21

42. Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri”?

Matei 22

44. „Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale”?

Pe de altă parte însă, trebuie să observăm faptul că, pentru Hristos, Scriptura nu este doar un mijloc de înfruntare a ispitei şi de atingere a sfinţeniei personale, ci este cartea care arată spre El. Când a fost în sinagoga din Nazaret (vezi Luca 4:16-30), Domnul Isus a citit din Isaia şi după aceea a declarat că pasajul respectiv vorbea tocmai despre El, Cel uns să le dea drumul celor apăsaţi şi să propovăduiască eliberarea. El a înţeles că profeţia mesianică se împlinea prin El. A înţeles că Biblia arăta spre El şi a apelat la ea încă de la începutul lucrării Sale pentru a le îndrepta oamenilor atenţia către El.

Luca 4

16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”
22. Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”
23. Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi”; şi Îmi veţi zice: „Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.”
24. „Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.
25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;
26. şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.
27. Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţat, afară de Naaman, sirianul.”
28. Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.
29. Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie.
30. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.

Este important să cunoaştem Biblia, dar nu este suficient. Există cercetători renumiţi ai Bibliei care nu cred în ea. Trebuie să ne punem următoarea întrebare: Ce putem face pentru a ne asigura că studiul şi citirea Bibliei ne ajută să-L cunoaştem mai bine pe Isus şi să înţelegem ce a făcut El pentru noi? Cu alte cuvinte, cum putem studia Biblia astfel încât viaţa noastră să fie transformată?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 144

 
1. (Un psalm al lui David.) Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde mâinile la luptă, degetele, la bătălie,
2. Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!
3. Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el?
4. Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece.
5. Pleacă cerurile, Doamne, şi coboară-Te! Atinge munţii, ca să fumege!
6. Fulgeră şi risipeşte pe vrăjmaşii mei! Aruncă-Ţi săgeţile şi pune-i pe fugă!
7. Întinde-Ţi mâinile de sus, izbăveşte-mă şi scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin,
8. a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă.
9. Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi lăuda cu lăuta cu zece corzi.
10. Tu, care dai împăraţilor biruinţa, care ai scăpat de sabie ucigaşă pe robul Tău David,
11. izbăveşte-mă şi scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…
12. Fiii noştri sunt ca nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti.
13. Grânarele noastre sunt pline şi gem de tot felul de merinde; turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:
14. viţelele noastre sunt prăsitoare; nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre!
15. Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO