Iubirea şi dreptatea arătate la cruce

 

Studiul 12 – Trimestrul IV

Marti , 17 decembrie 2013

 

Încă de la început, Dumnezeu nu a lăsat nicio urmă de îndoială că avea să dezmintă acuzaţiile lui Satana şi că avea să-Şi demonstreze şi dragostea, şi dreptatea. Dacă dreptatea Sa cerea executarea pedepsei pentru păcatul omenirii, dragostea Sa urmărea readucerea omului în relaţie cu El. Cum putea să fie şi iubitor, şi drept?

3.Ce a făcut Dumnezeu pentru a-Şi demonstra atât dragostea, cât şi dreptatea? 1 Ioan 4:10; Romani 3:21-26.

1 Ioan 4

10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Romani 3

21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Caracterul lui Dumnezeu a fost dezvăluit în mod complet la moartea Domnului Hristos. El ne-a iubit atât de mult, încât L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre (1 Ioan 4:10; Ioan 3:16). El a demonstrat că este drept prin faptul că a plătit El Însuşi pedeapsa pentru călcarea Legii: cerinţele Legii au fost satisfăcute la cruce, prin Isus. În acelaşi timp, prin acest act de justiţie, Dumnezeu a putut să-Şi manifeste harul şi iubirea, deoarece Isus a murit pentru noi, în locul nostru, pentru ca noi să nu mai fim nevoiţi să înfruntăm moartea. Aceasta este marea veste bună: Dumnezeu Însuşi a purtat pedeapsa cerută de dreptatea Sa, pedeapsa pe care ar fi trebuit să o suferim noi.

1 Ioan 4

10. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Romani 3:21-26 ne vorbeşte despre neprihănirea lui Dumnezeu şi despre răscumpărarea prin Isus Hristos. Dumnezeu Şi-a arătat neprihănirea prin moartea Domnului Hristos „în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Romani 3:26). Şi de data aceasta, contextul în care este amintită moartea lui Hristos abundă în referiri la sanctuar. După cum am văzut în studiile anterioare, moartea Sa este jertfa desăvârşită şi înlocuitoare, iar El este „o jertfă de ispăşire” (sau un „capac al ispăşirii” – studiul 4). Ambele Testamente ne arată că misiunea Sa a fost ilustrată prin intermediul serviciilor din sanctuarul pământesc.

Romani 3

21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

„Cu mare interes, lumile necăzute aşteptau să vadă cum Iehova Se ridică şi-i nimiceşte pe locuitorii pământului. […] Dar, în loc să distrugă lumea, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să o salveze. […] Chiar în momentul decisiv, când se părea că Satana era pe punctul de a triumfa, Fiul lui Dumnezeu a venit cu solia harului divin.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 37

Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 132

 
1. (O cântare a treptelor.) Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
2. Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov:
3. „Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
4. nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
5. până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” –
6. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iaar…
7. „Haidem la locuinţa Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!…
8. Scoală-Te, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale!
9. Preoţii Tăi să se îmbrace în neprihănire, şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie!
10. Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău!” –
11. Domnul a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.
12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi învăţăturile Mele pe care li le voi da, vor şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.” –
13. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
14. „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
15. Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
16. Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
17. Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
18. voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO