Studiul 10 – Trimestrul IV

Marti , 3 decembrie 2013

 

3. Ce eveniment are loc la încheierea celor două mii trei sute de seri şi dimineţi? Daniel 8:14

Daniel 8

14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”
 

Expresia „seri şi dimineţi” este preluată din relatarea despre crearea lumii şi are sensul de „o zi” (Geneza 1:5,8 etc.). Ea este utilizată aici cu scopul de a transmite ideea că Dumnezeu va face uz de forţa Sa creatoare pentru a contracara acţiunile distructive ale cornului şi ale oştirii lui. Creatorul va produce astfel schimbarea de situaţie cerută în întrebarea din Daniel 8:13.

Geneza 1

5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.

Răspunsul din Daniel 8:14 poate fi redat astfel: „Până la două mii trei sute de seri-dimineţi, apoi va fi restaurată [curăţită] Sfânta [Sfântul Sanctuar].” Din studiul termenilor înrudiţi ca sens, observăm că termenul „a restaura” (din cuvântul ebraic zdq) are trei sensuri principale: când se referă la o relaţie ruptă, înseamnă refacere (Isaia 10:22); când se referă la sanctuar, înseamnă curăţire, sau purificare (Iov 4:17; 25:4); iar cu referire la judecată şi legi, înseamnă dezvinovăţire, reabilitare (Iov 34:5). Acelaşi verb este utilizat pentru a face referire la intervenţia lui Dumnezeu prin judecată, ocazie în care robilor Domnului li se face dreptate sau sunt declaraţi nevinovaţi (1 Împăraţi 8:32; Isaia 50:8). Cuvântul „sfânt”, din
Daniel 8:14, apare când se face referire la poporul lui Dumnezeu (Daniel 12:7). De altfel, Daniel 8:24 arată că puterea cornului mic, la fel ca puterea cornului mic din Daniel 7, atacă „poporul sfinţilor”.

Daniel 8

14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”

Isaia 10

22. Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuşi numai o rămăşiţă se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea.

Iov 4

17. „Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?

Iov 25

4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

Iov 34

5. Iov a zis: „Sunt nevinovat şi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;

1 Imparati 8

32. ascultă-l din ceruri, lucrează şi fă dreptate robilor Tăi; osândeşte pe cel vinovat şi întoarce vina purtării lui asupra capului lui; dă dreptate celui nevinovat şi fă-i după nevinovăţia lui!

Isaia 50

8. Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape: „Cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!”

Daniel 12

7. Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.

Daniel 8

24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.

Prin urmare, curăţirea Sfântului Locaş (sanctuarului) din Daniel 8:14 reprezintă soluţia la toate problemele menţionate în întrebările din versetul 13. Se va face astfel judecata împotriva puterii cornului mic şi, totodată, sanctuarul va fi curăţit, iar poporul lui Dumnezeu şi sanctuarul lui Dumnezeu îşi vor relua locul cuvenit. Aceste două aspecte erau ilustrate prin serviciile care aveau loc în Ziua levitică a Ispăşirii (Leviticul 16:20,30).

Leviticul 16

20. Când va isprăvi de făcut ispăşirea pentru Sfântul Locaş, pentru Cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.
30. Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.

Lucrarea de restaurare din Daniel 8 echivalează cu judecata divină din Daniel 7, unde se arată că judecata se face în favoarea sfinţilor şi împotriva puterii cornului mic.

Omenirea are nevoie să ştie că se va face dreptate, că va fi o judecată, aşa cum este prezis în Daniel 8:14, şi că acum este momentul pentru a accepta mântuirea oferită prin Isus!

Citeşte Apocalipsa 14:6,7. Ce legătură directă există între aceste versete şi judecata din Daniel 7? Dar între aceste versete şi curăţirea sanctuarului din Daniel 8?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 118

 
1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2. Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3. Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
4. Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.
6. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
7. Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
8. Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
9. mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
10. Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
11. Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.
12. M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
13. Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14. Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15. Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
16. Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
18. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19. Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
20. Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
21. Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23. Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!
25. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO