Studiul 10 – Trimestrul IV

Luni , 2 decembrie 2013

 

Încumetarea cornului mic îl determină pe profet să strige după dreptate. Aidoma puterilor reprezentate de berbec şi de ţap, care se ridică şi apoi dispar (Daniel 8:4,7,8), cornul mic se înălţă pe sine (Daniel 8:9-11) pentru ca, apoi, să cadă. De aceea, se pune întrebarea: „În câtă vreme se va împlini vedenia?”

Daniel 8

4. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic.
7. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec şi i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ şi l-a călcat în picioare, şi nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui.
8. Ţapul însă a ajuns foarte puternic; dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor.
9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată.
10. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare.
11. S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul Locaşului său celui Sfânt.

2. Din ce cauză sunt puse cele două întrebări din Daniel 8:13?

Daniel 8

13. Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”
 

În aceste întrebări se cer lămuriri cu privire la câteva dintre acţiunile cornului, probabil la cele mai oribile dintre ele, dar interesul cel mai mare este legat de durata întregii viziuni, de evenimentele prezentate în viziunea din Daniel 8.

În Scriptură, întrebarea „Până când?” se naşte din dorinţa ca situaţia deplânsă să se schimbe. Uneori, ea este adresată chiar de Dumnezeu sau de profeţii Săi (Exodul 10:3; Numeri 14:27 şi 1 Împăraţi 18:21). Alteori, Îi este adresată lui Dumnezeu de către popor (Psalmii 94:3, Apocalipsa 6:10) sau de către îngerul Domnului (Zaharia 1:12). Strigătul îngerului din Daniel: „În câtă vreme?”, „Până când?” şi „Cât va mai fi…?” (Daniel 8:13; 12:6) este o deplângere a suferinţei continue, o rugăciune pentru schimbare şi un apel la judecata divină. El exprimă aşteptarea ca Dumnezeu să triumfe în final.

Exodul 10

3. Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: „Până când ai de gând să nu vrei să te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească.

Numeri 14

27. „Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea.

1 Imparati 18

21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic.

Psalmii 94

3. Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?

Apocalipsa 6

10. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”

Zaharia 1

12. Atunci Îngerul Domnului a luat cuvântul şi a zis: „Doamne al oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în aceşti şaptezeci de ani?”

Daniel 8

13. Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”

Daniel 12

6. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”

La fel ca în Zaharia 1:13, unde se arată că Domnul a răspuns imediat „cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere”, şi răspunsul la întrebarea din Daniel 8:13 este prompt: curăţirea Sfântului Locaş va începe după o perioadă de „două mii trei sute de seri şi dimineţi” (vers. 14).

Zaharia 1

13. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine.

Daniel 8

13. Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”

Când descoperim în ce stare se află omenirea şi timpul profetic în care trăim, nu putem rămâne tăcuţi şi simţim nevoia să strigăm: „Până când?”. Cum am putea să vedem ce se întâmplă în jurul nostru şi să nu Îl rugăm pe Domnul să vină ca să aducă acea lume nouă, în care „va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13)? Noi vedem intervenţia Sa şi în momentul de faţă, dar dorinţa noastră cea mai aprinsă este ca El să pună capăt răului şi să Se întoarcă în slavă aşa cum a promis.

2 Petru 3

13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

În ce situaţii I-ai pus lui Dumnezeu întrebarea „Până când”? Cum îţi poţi păstra încrederea că El te conduce, oricât de întunecate ar părea circumstanţele imediate în care te afli şi oricât de lungă ar părea aşteptarea până la rezolvarea problemei pentru care te rogi?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 117

 
1. Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele!
2. Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO