Studiul 10 – Trimestrul III

Vineri , 6 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:44

 

„Nimeni să nu prezinte ideea că omul are de făcut doar puţin sau nu are de făcut nimic în marea lucrare a biruinţei, deoarece Dumnezeu nu face nimic pentru om fără cooperarea acestuia. Nici să nu spună că, după ce ai făcut tot ce ai putut să faci singur, Isus te va ajuta. Domnul Hristos a zis: «Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15:5). De la început şi până la sfârşit, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt nu va lucra asupra inimii, ne vom împiedica şi vom cădea la fiecare pas. Fără conlucrarea cu Hristos, eforturile omului nu înseamnă nimic, dar conlucrarea cu Hristos înseamnă biruinţă. […] Nimeni să nu-i transmită cuiva impresia că omul are de făcut doar puţin sau că nu are de făcut nimic, ci mai degrabă să-i înveţe pe ceilalţi că omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu ca să poată avea succes în lucrarea biruinţei.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, p. 381

„Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Şi, dacă noi consimţim, El Se va identifica în aşa măsură cu gândurile şi cu ţintele noastre, încât va lega inima şi mintea noastră cu voinţa Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini chiar dorinţele noastre. Voinţa înnobilată şi sfinţită îşi va găsi cea mai mare plăcere în a-I sluji. Când Îl cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum avem privilegiul să-L cunoaştem, viaţa noastră va fi o viaţă de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios.” – Idem, Hristos, Lumina lumii, p. 668

Întrebări pentru discuţie

1. În viaţa creştină, creşterea are loc când cerem împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu prin credinţă, cu convingerea că El va face exact aşa cum a spus. Ce făgăduinţe găsim în 1 Ioan 1:7-9; Filipeni 4:13; Iacov 1:5-8 şi Romani 8:31-39? Cum te poţi deprinde să crezi în ele? Ce decizii poţi lua pentru ca ele să devină o realitate în viaţa ta?

1 Ioan 1

7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

Filipeni 4

13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Iacov 1

5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

Romani 8

31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

2. Meditează mai mult la ideea de a ne duce mântuirea până la capăt „cu frică şi cutremur”. În cadrul grupei, discutaţi despre semnificaţia ei, în special din punctul de vedere al mântuirii numai prin credinţă. De ce sau de cine să ne fie frică? De ce trebuie să ne cutremurăm?

3. Care a fost ultima ocazie în care I-ai făcut lui Dumnezeu o promisiune şi, la fel ca Petru, nu ai reuşit să îţi respecţi cuvântul dat deşi ai fost sincer? Ce ai învăţat din această experienţă? Ce principii biblice ne ajută să obţinem biruinţele care ne-au fost promise?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 30

 
1. (Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David.) Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.
2. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.
3. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
4. Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!
5. Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia.
6. Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezaseşi pe un munte tare… dar Ţi-ai ascuns faţa, şi m-am tulburat.
8. Doamne, eu am strigat către Tine şi m-am rugat Domnului, zicând:
9. „Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă? Poate să Te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?
10. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
11. Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie,
12. pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO