Apelul lui Pavel la reformă în Corint

Studiul 9 – Trimestrul III

Luni , 26 august 2013

 

În prima sa scrisoare către corinteni, apostolul Pavel îşi exprimă adânca îngrijorare faţă de starea spirituală a credincioşilor. Mulţi dintre ei se îndepărtaseră de idealul lui Dumnezeu. Situaţia era gravă şi includea fapte de imoralitate sexuală care „nici chiar la păgâni nu se pomenesc” (1 Corinteni 5:1). Problemele care cereau o atenţie deosebită erau numeroase. În biserica din Corint era nevoie de redeşteptare şi reformă.

2. Ce sfaturi le-a dat Pavel corintenilor în privinţa vieţii lor spirituale? Care este ideea principală? 1 Corinteni 6:19,20; 9:24-27; 13:13; 15:1,2,27,28.

1 Corinteni 6

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 9

24. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25. Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
26. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.
27. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

1 Corinteni 13

13. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

1 Corinteni 15

1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
27. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
28. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Apostolul Pavel i-a îndemnat să rămână statornici în credinţă şi să urmărească în primul rând slava lui Dumnezeu. De asemenea, le-a reamintit de dragostea pe care le-o purta şi i-a asigurat că puterea Domnul întrece orice ispită (1 Corinteni 10:13).

1 Corinteni 10

13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

3. Cum au primit credincioşii din Corint sfaturile lui Pavel? 2 Corinteni 7:8-12

2 Corinteni 7

8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău; şi, chiar dacă mi-ar fi părut rău – căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină vreme) –
9. totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră.
10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.
11. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate, voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.
12. Aşa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi, înaintea lui Dumnezeu.

Bucuria lui Pavel a fost fără margini când a aflat că membrii bisericii au primit sfaturile sale. Îngrijorarea nu îi dispăruse cu totul, dar atitudinea lui s-a schimbat: „Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privinţele(2 Corinteni 7:16). Dacă în prima epistolă i-a numit „oameni lumeşti”, în a doua epistolă şi-a exprimat încrederea deplină că noua lor experienţă spirituală era autentică. Duhul Sfânt îi trezise la o viaţă nouă, iar această redeşteptare a fost însoţită de reforma corespunzătoare. Membrii şi-au schimbat obiceiurile şi au restabilit relaţiile dintre ei. Totuşi provocările au rămas aceleaşi. Au avut de înfruntat necazuri, însă progresul lor spiritual a fost semnificativ. Prin urmare, redeşteptarea şi reforma nu ne rezolvă toate problemele spirituale, dar sunt o parte integrantă a călătoriei credinţei.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 19

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:
4. dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.
5. Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6. răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.
7. Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
9. Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
10. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11. Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.
12. Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13. Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.
14. Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO