Marea Trimitere şi făgăduinţa dată bisericii

Studiul 4 – Trimestrul III

Duminică , 21 iulie 2013

 

Domnul Hristos nu a întemeiat biserica doar cu scopul ca ea să aibă grijă de ea însăşi. În mesajul de despărţire, El a vorbit despre misiunea bisericii, arătând că ea depăşea graniţele restrânse de la data aceea. Biserica a fost adusă la existenţă pentru a răspândi în lumea întreagă lumina dragostei Sale şi mesajul mântuirii Lui.

1. Citeşte textele următoare şi prezintă pe scurt ideile principale. Ce ne spune fiecare dintre ele despre marele plan al Domnului Isus cu biserica Sa?

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Marcu 16

15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Luca 24

45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
46. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
48. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
49. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

Ioan 20

21. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

După înălţarea Domnului Hristos la cer, biserica Sa urma să fie manifestarea vizibilă a dragostei şi a harului Său înaintea lumii. Ucenicii aveau o misiune. Aveau de împărtăşit un mesaj. Ei aveau misiunea de a duce mai departe lucrarea începută de El.

„Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire şi are misiunea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos şi, prin biserică, va fi dezvăluită, în cele din urmă, până şi domniilor şi «stăpânirilor din locurile cereşti» ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 9

Marea dorinţă a inimii lui Isus este mântuirea omenirii. Apostolul Pavel îi scrie tânărului său prieten Timotei că Mântuitorul nostru „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului(1 Timotei 2:4). Apostolul Petru adaugă ideea că Domnul „are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9).

Cum îţi manifeşti concret dorinţa de a-i câştiga pe alţii pentru Hristos? Faci ceva în acest sens? Ce îţi spune răspunsul la aceste întrebări despre tine şi despre priorităţile tale?

===========================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 25

1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
2. „Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.
3. Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?
4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
5. Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6. cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO