Viaţa de rugăciune a Domnului Isus

Studiul 2 – Trimestrul III

Luni , 8 iulie 2013

 

2. Care sunt cele trei lucruri pe care ni le descoperă pasajele din Marcu 1:35, Luca 5:16, 9:18 despre viaţa de rugăciune a Domnului Isus?

Marcu 1

35. A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.

Luca 5

16. Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.

Luca 9

18. Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”

„Hristos primea continuu de la Tatăl ca să ne poată transmite nouă. «Cuvântul pe care-l auziţi – spunea El – nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.» «Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească.» El a trăit, a gândit şi S-a rugat nu pentru El, ci pentru alţii. După ore întregi petrecute împreună cu Dumnezeu, El venea dimineaţă după dimineaţă să le aducă oamenilor lumina Cerului. El primea zilnic botezul proaspăt al Duhului Sfânt. În primele ore ale noii zile, Domnul Îl trezea din somn, iar sufletul şi buzele Sale erau unse cu har pe care să îl poată împărtăşi altora.” – Ellen G. White, The Review and Herald, 11 august 1910

3. Pentru ce anume S-a rugat Domnul Isus? Ce ne spun rugăciunile Lui despre preocupările Sale cele mai importante? Care este trăsătura distinctivă a rugăciunilor Sale? Ioan 17:20-24; Luca 22:31,32; Matei 26:36-44.

Ioan 17

20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Luca 22

31. Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”

Matei 26

36. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”
37. A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare.
38. Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”
39. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
40. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine!
41. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
42. S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!”
43. S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn.
44. I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte.

Pentru Domnul Isus, rugăciunea era o parte esenţială a vieţii. Era legătura directă cu Tatăl, prin care primea susţinere şi îndrumare. Era modul prin care Îşi reînnoia zilnic relaţia cu Tatăl. Prin viaţa Sa de rugăciune, primea curajul şi tăria de a înfrunta ispitele duşmanului. În urma ocaziilor de rugăciune, supunerea Sa faţă de voinţa Tatălui era şi mai adâncă. Ele Îl înviorau spiritual şi Îi dădeau putere. Luca arată ce s-a întâmplat cu Isus într-o astfel de ocazie: „Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare” (Luca 9:29). Prin viaţa de rugăciune, Isus Se împrospăta spiritual şi Îşi reînnoia zilnic relaţia cu Tatăl.

Gândeşte-te câteva momente la ocaziile în care Dumnezeu ţi-a răspuns la rugăciune în mod minunat. Cum te ajută rememorarea acestor experienţe şi reflectarea asupra lor să ai o viaţă de rugăciune substanţială?

================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 12

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!
3. Am şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?
4. Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!
5. Dispreţ în nenorocire! – iată zicerea celor fericiţi: dă brânci cui alunecă cu piciorul!
6. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că dumnezeul lor este în pumn.
7. Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;
8. vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.
9. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?
10. El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.
11. Nu deosebeşte urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile?
12. La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea.
13. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
14. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.
15. El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.
16. El are puterea şi înţelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.
17. El ia robi pe sfetnici şi tulbură mintea judecătorilor.
18. El dezleagă legătura împăraţilor şi le pune o frânghie în jurul coapselor.
19. El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici.
20. El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.
21. El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.
22. El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morţii.
23. El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.
24. El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,
25. unde bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO