Studiul 11

Luni , 10 iunie 2013

 

2. Ce viziune şi ce făgăduinţă sunt prezentate în Zaharia 2:4,5,8,10?   

Zaharia 2

4. El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tânărului acestuia şi spune-i: „Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în mijlocul lui;
5. Eu însumi – zice Domnul – voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava lui în mijlocul lui! –
8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
10. Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.

Aici este consemnată o viziune despre Ierusalimul rezidit, care avea să fie atât de plin de oameni, încât porţile lui aveau să rămână deschise tot timpul. El avea să atragă popoare fără număr, făgăduinţă care la data aceea părea aproape incredibilă. În versetul 10, locuitorii Ierusalimului sunt îndemnaţi să strige de veselie şi este prezentat şi motivul: Domnul avea să vină şi să locuiască în mijlocul lor.

Întoarcerea Domnului în casa Sa reconstruită este un motiv de recunoştinţă pentru cei veniţi din exil. Ierusalimului, locaşul marelui Împărat, îi este dat aici un nume de alint: „fiica Sionului”. În lumina viitorului său glorios, Ierusalimul este îndemnat să se bucure, pentru că Domnul Însuşi va avea grijă de locuitorii lui. Oricine s-ar fi atins de ei, se atingea de lumina ochilor Săi (vers. 8).

Apoi, profetul declară că, în ziua Domnului, multe popoare se vor alătura poporului Său şi vor intra în legământ cu El. Planul Său iniţial a fost ca popoarele învecinate să observe binecuvântările şi prosperitatea lui Israel, urmare a faptului că I se închină Dumnezeului adevărat, şi să se alipească şi ele de Domnul. Acest plan avea să se împlinească atunci când rămăşiţa lui Israel şi popoarele credincioase aveau să alcătuiască un singur popor şi Domnul Însuşi să locuiască în mijlocul lui. Evenimentul acesta avea să fie o împlinire a făgăduinţei primite de Avram şi Sara că toate popoarele pământului aveau să fie binecuvântate prin urmaşii lor (Geneza 12:1-3).

Geneza 12

1. Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
 

3. Când şi cum s-a împlinit această profeţie? Romani 15:9-18; Efeseni 3:1-8.

Romani 15

9. şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”
10. Este zis iarăşi: „Înveseliţi-vă, Neamuri, împreună cu poporul Lui.”
11. Şi iarăşi: „Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.”
12. Tot astfel şi Isaia zice: „Din Iese va ieşi o Rădăcină care Se va scula să domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor nădăjdui în El.”
13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.
15. Totuşi, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,
16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.
17. Eu, dar, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.
18. Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,

Efeseni 3

1. Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor…
2. (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată faţă de voi.
3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte.
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6. Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui.
8. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos

Prin profeţia lui Zaharia, Dumnezeu nu anunţă distrugerea popoarelor, ci includerea lor în poporul ales. Evenimentul acesta viitor avea să aibă loc ca urmare a iniţiativei Sale. Spre el au privit cu nerăbdare mulţi profeţi biblici.

Isus Hristos i-a încredinţat bisericii misiunea de a duce în toată lumea vestea bună a mântuirii, care poate fi găsită în Isus de oricine Îl primeşte ca Mântuitor. Pavel numeşte acest plan al Domnului „taina ţinută ascunsă timp de veacuri” (Romani 16:25).

Romani 16

25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,

Ce impact ar trebui să aibă concepţia noastră că Evanghelia este pentru toţi oamenii asupra modului în care trăim? Cât din viaţa noastră, din timpul nostru şi din gândurile noastre ar trebui dedicate misiunii de a duce în lume adevărurile minunate pe care le-am primit?

=================================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Neemia 7

1. După ce s-a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cântăreţii şi leviţii.
2. Am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu,
3. şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui, şi uşile să fie închise cu încuietorile, în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.”
4. Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea, şi casele nu erau zidite.
5. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează.
6. Iată pe cei din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
7. Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
8. fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
9. fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
10. fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;
11. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;
12. fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
13. fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;
14. fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
15. fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;
16. fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;
17. fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;
18. fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte;
19. fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte;
20. fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
21. fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
22. fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;
23. fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;
24. fiii lui Harif, o sută doisprezece;
25. fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;
26. oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;
27. oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
28. oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;
29. oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;
30. oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
31. oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
32. oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
33. oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi;
34. fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
35. fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
36. fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;
37. fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;
38. fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.
39. Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;
40. fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
41. fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
42. fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.
43. Leviţi: fiii lui Iosua şi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru.
44. Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.
45. Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.
46. Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
47. fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
48. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
50. fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
51. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
52. fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim,
53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
54. fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
56. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
58. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
59. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
60. Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.
61. Iată pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel.
62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.
63. Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fi
ii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
64. Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie,
65. şi dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim.
66. Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,
67. afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.
68. Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
69. patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
70. Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.
71. Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint.
72. Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.
73. Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO