Studiul 5 – Trimestrul II

Duminică , 28 aprilie 2013

 

În Israel, situaţia era critică: asuprirea, corupţia şi păcatul erau prezente la tot pasul. Însăşi supravieţuirea lui ca popor era ameninţată. Mâhnit, Amos a compus un cântec de jale pentru a-i deplânge moartea iminentă (Amos 5:1-15). De multe ori, în cărţile profetice nu se face distincţie între cuvântul profetului şi cuvântul Domnului. Astfel, cântecul de jale al lui Amos este deopotrivă cântecul de jale al lui Dumnezeu.

Amos 5

1. Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel!
2. „A căzut, şi nu se va mai scula, fecioara lui Israel, stă trântită la pământ, şi nimeni n-o ridică.”
3. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută, şi cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.”
4. Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă, şi veţi trăi!
5. Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, şi Betelul va fi nimicit.
6. Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
7. voi care prefaceţi dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!”
8. El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui.
9. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.
10. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte din inimă.
11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!
12. „Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.”
13. De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
14. Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel, Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneţi voi!
15. Urâţi răul, şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul Dumnezeul oştirilor va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.

Bocetul din Amos 5:1-15 urmăreşte să-i scoată pe israeliţi din starea lor şi să-i pună în faţa realităţii. Dacă rămâneau în păcatele lor, viaţa lor avea să fie curmată. Dar, dacă respingeau răul şi se întorceau la Dumnezeu, aveau să trăiască. Domnul aşteaptă să ne conformăm voinţei Sale.

1. Citeşte Amos 5:14,15. Cum putem învăţa să urâm răul şi să iubim binele? Vezi şi Evrei 5:14; Romani 12:9; Proverbele 8:36.

Amos 5

14. Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel, Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneţi voi!
15. Urâţi răul, şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul Dumnezeul oştirilor va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.

Evrei 5

14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.

Romani 12

9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.

Proverbe 8

36. Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.”

Amos îi îndeamnă pe israeliţi mai întâi să nu mai caute răul şi apoi să urască răul şi să iubească binele. Observăm aici o trecere gradată de la respingerea răului la îmbrăţişarea binelui. În Biblie, înţelesul verbelor a iubi (ebr. ’ahav) şi a urî (ebr. śane’) cuprinde sentimente şi atitudini, dar şi decizii şi acţiuni. Astfel, schimbarea de atitudine duce la o schimbare de comportament.

2. Ce avertizare găsim în acest sens în Isaia 5:20?

Isaia 5

20. Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

„Toţi aceia care în ziua cea rea Îi vor sluji lui Dumnezeu neînfricaţi, după cum le dictează conştiinţa, vor avea nevoie de curaj, de statornicie şi de o cunoaştere a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său, fiindcă aceia care sunt credincioşi lui Dumnezeu vor fi prigoniţi, motivele lor vor fi contestate, strădaniile lor cele mai bune vor fi interpretate greşit, iar numele lor, lepădate ca un lucru rău. Satana va lucra cu toată puterea lui amăgitoare pentru a influenţa inima şi a întuneca priceperea, pentru a face ca răul să pară bine şi binele, rău.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 431

Cum putem învăţa să iubim binele şi să urâm răul, dacă ajungem să confundăm răul cu binele şi binele cu răul? Care este singurul mod în care ne putem feri de această capcană?

=================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

2 Cronici 10

1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat.
2. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon; şi s-a întors din Egipt.
3. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam şi tot Israelul au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa:
4. „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul: acum uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi îţi vom sluji.”
5. El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Şi poporul a plecat.
6. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui, şi a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?”
7. Şi iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine şi dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.”
8. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii şi a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el şi care-l înconjurau.
9. El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbeşte astfel: „Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi”?”
10. Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Aşa să vorbeşti poporului acestuia care ţi-a vorbit aşa: „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu uşurează-ni-l!”, să le vorbeşti aşa: „Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.
11. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face şi mai greu: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni.”
12. Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.”
13. Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor
14. şi le-a vorbit aşa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia şi mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni.”
15. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor; căci aşa rânduise Dumnezeu, în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.
16. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Şi tot Israelul s-a dus în corturile lui.
17. Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam.
18. Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroşcat cu pietre de copiii lui Israel şi a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit şi s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim.
19. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.
 
Comentariile care nu au legătură cu subiectul studiului vor fi șterse .
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO