Studiul 11

Miercuri , 13 martie 2013

 

7. Citeşte 2 Petru 3:3-7. Compară descrierea pe care o face Petru batjocoritorilor din zilele din urmă cu situaţia în care se află societatea contemporană. Ce anume neagă batjocoritorii şi de ce?

2 Petru 3

3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei
6. şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
7. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.

Batjocoritorii pretind că procesele din natură s-au desfăşurat fără întrerupere şi neperturbate de-a lungul timpului, teorie care, printre oamenii de ştiinţă, poartă numele de „uniformitarianism”. Practic, teoria aceasta neagă posibilitatea producerii de minuni. De asemenea, unii pornesc de la această premisă pentru a nega faptul că Domnul va reveni aşa cum a promis.

După cum putem remarca, Petru leagă negarea revenirii lui Hristos de negarea relatării creaţiunii (şi, totodată, de negarea relatării potopului). Negarea unuia dintre aceste adevăruri duce la negarea celorlalte adevăruri fundamentale.

8. Citeşte Apocalipsa 14:6,7. În ciuda îndoielilor şi obiecţiilor batjocoritorilor, ce mesaj va fi proclamat cu puterea lui Dumnezeu?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Batjocoritorii se înşală. Vine judecata, iar noi suntem chemaţi să ne închinăm Celui care „a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor” şi toate celelalte lucruri. Cuvintele acestea ne trimit din nou cu gândul la creaţiune şi, în special, la Exodul 20:11. Ele subliniază semnificaţia creaţiunii şi a Sabatului în timpul sfârşitului. După cum Sabatul este simbolul istoriei biblice a creaţiunii şi a răscumpărării, tot la fel respingerea raportului biblic al creaţiunii duce la respingerea Sabatului zilei a şaptea şi la aducerea la existenţă a unui substitut de origine umană. Consecinţa, aşa cum este arătat în Apocalipsa 14:8-10, este adulterul spiritual şi despărţirea de Dumnezeu.

Exodul 20

11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Apocalipsa 14

8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

Dumnezeu îi cheamă pe oameni să I se închine Lui în calitate de Creator. În Biblie nu găsim nicăieri un alt simbol care să ne vorbească despre Creatorul nostru atât de complet ca Sabatul zilei a şaptea. Prin urmare, nu este de mirare că Sabatul, indicatorul care a îndreptat încă de la început atenţia oamenilor spre calitatea lui Dumnezeu de Creator, va deveni punctul principal al controversei din ultimele zile.

Cum reuşeşte respingerea creaţiunii în şase zile literale să diminueze importanţa Sabatului zilei a şaptea? În cazul în care convingerea ta legată de Sabat nu este suficient de solidă, vei reuşi să ţii Sabatul atunci când va veni persecuţia?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO