Evenimentele de la începutul mileniului

Studiul 13

Duminica , 23 decembrie 2012

 

Dacă mileniul marchează începutul lumii desăvârşite pregătite de Dumnezeu pentru poporul Său, atunci este firesc să dorim să aflăm când va începe şi ce se va întâmpla pe parcursul lui. Ideea de mileniu apare de şase ori în Apocalipsa 20,2-7. Pentru a afla când începe mileniul, trebuie să stabilim locul pe care îl ocupă acest pasaj în tabloul general al cărţii Apocalipsa.

Apocalipsa 20

2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat

1. Compară 1 Tesaloniceni 4:16-18 cu Apocalipsa 20. Cum ne ajută descrierea învierii din aceste pasaje să stabilim când va începe mileniul? Ce evenimente înrudite poţi descoperi în aceste pasaje?

1 Tesaloniceni 4

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Apocalipsa 20

1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat
8. şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
9. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.
10. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.
11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa spune că, înainte de revenirea lui Isus, trei puteri (balaurul, fiara şi profetul mincinos) vor aduna naţiunile lumii pentru a se opune lucrării lui Hristos şi poporului Său (Apocalipsa 16:13). În momentul venirii lui Hristos (Apocalipsa 19:11), naţiunile se vor aduna pentru a-L ataca, dar fiara şi profetul mincinos vor fi nimiciţi (vers. 19,20). Apocalipsa 20 continuă scena, arătând care va fi soarta balaurului. În timp ce morţii în Hristos sunt readuşi la viaţă (vers. 5, prima înviere), balaurul (Satana) este legat şi aruncat în Adânc, unde va sta o mie de ani (vers. 1-3).

Apocalipsa 16

13. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.

Apocalipsa 19

11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.

Apocalipsa 19

19. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
20. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.

Unele dintre aceste evenimente uimitoare sunt descrise şi în 1 Tesaloniceni 4:16-18 şi 2 Tesaloniceni 1:7-9. Luate împreună, pasajele acestea ne ajută să explicăm ce se întâmplă înainte de începerea mileniului.

1 Tesaloniceni 4

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

2 Tesaloniceni 1

7. şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8. într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,

Începutul mileniului coincide cu a doua venire a Domnului Hristos. Cei morţi în Hristos vor fi înviaţi pentru a se alătura credincioşilor în viaţă şi apoi sunt luaţi cu toţii la cer. Cei nelegiuiţi care sunt în viaţă în momentul revenirii lui Hristos vor fi nimiciţi de strălucirea Sa (2 Tesaloniceni 2:8). Pământul pustiu va deveni închisoarea lui Satana, care, timp de o mie de ani, rămâne „legat”, constrâns de circumstanţe să nu mai poată face nimic. Motivul întemniţării lui este prezentat tot în versetul 3 – „ca să nu mai înşele neamurile”. Mulţi observă relaţia simbolică dintre „alungarea” ţapului de trimis din Ziua Ispăşirii (Leviticul 16:22) şi situaţia în care se va afla Satana în timpul mileniului.

2 Tesaloniceni 2

8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Leviticul 16

22. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustiu să-i dea drumul.

Recapitulează evenimentele descoperite în aceste versete. Este vorba de evenimente supranaturale care dezvăluie măreţia şi puterea lui Dumnezeu în contrast cu slăbiciunea şi neputinţa omului. Ce putem face pentru a păstra întotdeauna înaintea ochilor noştri acest contrast? Cum acţionează această viziune ca un remediu împotriva mândriei şi autosuficienţei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO