Legile şi rânduielile lui Dumnezeu

Studiul 10

Duminica , 2 decembrie 2012

 

Cuvântul ebraic torah este des folosit în Vechiul Testament şi este tradus frecvent prin „lege”. Noul Testament foloseşte cuvântul grecesc nomos (lege) ca echivalent pentru torah. Torah înseamnă „îndrumare” sau „călăuzire”. Întrucât Biblia este consemnarea relaţiei lui Dumnezeu cu oamenii, legea amintită în ea se referă în general la toate instrucţiunile date de El poporului Său. Dat fiind faptul că Dumnezeu este bun şi drept şi îi îndrumă pe copiii Săi cu bunătate şi dreptate, putem trage concluzia că Legea Sa descoperă bunătatea şi dreptatea Sa. Cu alte cuvinte, Legea este o reflectare a caracterului Său.

1. Ce ne spun textele următoare despre Lege şi, în mod indirect, despre Dumnezeu? Psalmii 19:7,8; 119:151,152,172; Romani 7:12.

Psalmii 19

7. Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.

Psalmii 119

151. Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
152. De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale că le-ai aşezat pentru totdeauna.
172. Să cânte limba mea cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!

Romani 7

12. Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

Dumnezeu S-a descoperit omenirii în mod clar prin intermediul Bibliei. Când citim textele ei sfinte, întâlnim o multitudine de pasaje care sunt, în esenţă, îndrumări sau învăţături cu privire la multe aspecte ale vieţii noastre: moralitate, etică, sănătate, sexualitate, dietă, muncă etc. Unele dintre ele sunt general valabile, dar altele par a fi limitate la un timp şi la o sferă anumite. Cu toate acestea, toate sunt învăţăturile lui Dumnezeu (torah) şi este nevoie să fim foarte atenţi în formularea criteriilor de separare a învăţăturilor cu valabilitate universală de cele cu valabilitate limitată. Adventiştii de ziua a şaptea şi multe alte grupări creştine fac o distincţie generală între legile „ceremoniale” (rânduielile care prezintă Planul de Mântuire prin intermediul simbolurilor şi al ritualurilor), legile „civile” (instrucţiuni cu privire la viaţa de comunitate a vechiului popor Israel) şi legile „morale” (standardul de conduită al lui Dumnezeu pentru om).

Cartea Leviticul conţine o mare parte a legilor ceremoniale, în special cele legate de slujirea din Sanctuar şi de sistemul de ritualuri. Natura legilor civile şi principiul dreptăţii care stă la baza lor pot fi observate, de exemplu, în Exodul 23:1-9. Mai există apoi Legea morală, Cele Zece Porunci, considerate de majoritatea creştinătăţii (în teorie cel puţin) a fi încă valabile pentru întreaga omenire.

Exodul 23

1. Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.
2. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.
3. Să nu părtineşti pe sărac la judecată.
4. Dacă întâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă.
5. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.
6. La judecată, să nu te atingi de dreptul săracului.
7. Fereşte-te de o învinuire nedreaptă şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat.
8. Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi.
9. Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

2. Studiază Exodul 23:1-9. Ce principii morale universal valabile putem desprinde din învăţăturile date în mod specific vechiului Israel?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO