Studiul 10

Luni , 3 decembrie 2012

 

Cei mai mulţi creştini declară că Decalogul este codul moral universal al lui Dumnezeu. De exemplu, putem observa concepţia aceasta la creştinii din Statele Unite care doresc să obţină în instanţă dreptul de a expune Cele Zece Porunci în locurile publice, în special în şcolile de stat. Cu ani în urmă, în statul Alabama a existat un proces legat de decizia unui judecător de a refuza să îndepărteze din sala de judecată un monument dedicat Celor Zece Porunci, cu toate că primise acest ordin din partea unui tribunal superior. În viziunea multora, Cele Zece Porunci nu au fost desfiinţate şi rămân până astăzi standardul moralităţii dat de Dumnezeu.

Şi pe bună dreptate. În primul rând, cu toate că Decalogul a fost formulat la Sinai, cartea Geneza ne lasă să înţelegem că majoritatea poruncilor erau cunoscute înainte de acest moment.

3. Ce ne spun următoarele texte despre existenţa Legii înainte de Sinai? Geneza 35:1-4; 2:3; 4:8-11; 39:7-9; 44:8; 12:18.

Geneza 35

1. Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau.”
2. Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,
3. ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”
4. Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.

Geneza 2

3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Geneza 4

8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.
9. Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
10. Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!

Geneza 39

7. După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine!”
8. El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are.
9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”

Geneza 12

18. Atunci faraon a chemat pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta?

Dacă ne gândim logic, nu are niciun sens ca Decalogul să fie o instituţie pur evreiască, o lege destinată în mod exclusiv unui popor care a trăit într-un anumit timp şi loc. Oare furtul, crima, adulterul şi idolatria, nu sunt la fel de greşite oriunde ne-am afla pe planeta aceasta şi indiferent de cultura în care trăim? Pe de altă parte, Biblia defineşte păcatul din perspectiva Legii (Romani 7:7) şi, prin urmare, pentru orice creştin care crede în Biblie, argumentul că Legea ar fi fost desfiinţată sau înlocuită cu altceva nu stă în picioare.

Romani 7

7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”

4. Cum ne ajută Iacov 2:11 să înţelegem perpetuitatea Legii lui Dumnezeu (valabilitatea ei veşnică)?

Iacov 2

11. Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.

1 Ioan 5:3 spune că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este dovada ca Îl iubim. Ce înseamnă aceasta? De ce este ascultarea de porunci o dovadă a dragostei faţă de El?

1 Ioan 5

3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO