Studiul 8

Marti , 20 noiembrie 2012

 

În calitate de „trup al lui Hristos”, biserica trebuie să facă ceea ce ar face Hristos dacă El ar mai fi încă pe pământ „în trup”. Tocmai în acest scop a fost chemată „afară” biserica. Ea nu numai că are o misiune, ea este misiunea.

4. Citeşte Matei 28:19,20. Care este misiunea bisericii?

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Misiunea înseamnă trimiterea oamenilor în lume, unde să vorbească pentru Dumnezeu. Aşa a procedat Dumnezeu Însuşi cu profeţii lui Israel (Ieremia 7:25) şi cu apostolii (Luca 9:1,2; 10:1,9). Isus i-a trimis pe ucenici aşa cum L-a trimis Tatăl pe El (Ioan 20:21). Dacă vrea să fie credincioasă chemării ei, biserica de astăzi trebuie să facă la fel.

Ieremia 7

25. Din ziua când au ieşit părinţii voştri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis pe toţi slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi de dimineaţă.

Luca 9

1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.
2. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

Luca 10

1. După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.
9. să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”

Ioan 20

21. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

5. Ce ne spun textele următoare despre misiunea bisericii?

Efeseni 4

11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Matei 10

5. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!”
8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

Iacov 1

27. Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Efeseni 1

6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.

1 Petru 2

9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

Evanghelizarea este esenţială pentru misiunea bisericii. În acelaşi timp, biserica există pentru întărirea credincioşilor, pentru promovarea închinării adevărate şi pentru implicarea în problemele sociale.

Dintre multele provocări cu care se confruntă biserica, cea mai dificilă este menţinerea unei concepţii echilibrate despre misiunea sa. Pe de o parte, ne lăsăm atât de uşor prinşi în reforma socială şi în activităţile de îndreptare a societăţii şi a relelor existente în ea! Deşi sunt importante, ele nu trebuie să desfiinţeze misiunea principală a bisericii şi anume aceea de a-i aduce pe cei pierduţi la Isus şi de a pregăti un popor pentru revenirea Sa. Pe de altă parte, trebuie să evităm extrema cealaltă, considerând că fiecare ştire este un semn al sfârşitului lumii şi neglijând în felul acesta îndatoririle elementare ale vieţii. Avem nevoie de înţelepciune divină pentru a menţine o atitudine echilibrată.

Cât de implicat eşti în misiunea bisericii? Cum te poţi implica mai mult? De ce este important pentru creşterea ta spirituală să te implici în misiune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO