Studiul 8

Luni , 19 noiembrie 2012

 

Pe lângă cuvântul ecclesia, Noul Testament foloseşte câteva imagini prin care explică natura şi funcţia bisericii. Astăzi, vom studia numai două noţiuni cruciale: „poporul lui Dumnezeu” şi „trupul lui Hristos”.

2. La cine este aplicată noţiunea de „popor al lui Dumnezeu” în Vechiul Testament? La ce sau la cine este aplicată noţiunea aceasta în 1 Petru 2:9? Ce înseamnă aceasta pentru noi astăzi? Deuteronomul 14:2

1 Petru 2

9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

Deuteronomul 14

2. Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

Observă faptul că deşi este aplicată la creştini, noţiunea de „popor al lui Dumnezeu” desemnează tot naţiunea Israel (Luca 1:68; Romani 11:1,2). Aceasta ne arată că modul în care aplică Noul Testament noţiunea aceasta la biserică sugerează continuitate şi împlinire (vezi Galateni 3:29).

Luca 1

68. „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.

Romani 11

1. Întreb, dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.
2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice:

Galateni 3

29. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

3. Cum este definită biserica în următoarele texte? Cum ne ajută textele acestea să înţelegem mai bine natura şi funcţia bisericii? Romani 12:5, 1 Corinteni 12:27 şi Efeseni 1:22,23.

Romani 12

5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.

1 Corinteni 12

27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.

Efeseni 1

22. El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Din multitudinea de idei care pot fi desprinse din textele acestea, remarcăm ideea unităţii (vezi secţiunea de miercuri) care ar trebui să caracterizeze biserica. Ideea aceasta este exprimată şi în alte locuri din Noul Testament şi în special în 1 Corinteni 12, unde Pavel scrie: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: «Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup», nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: «Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup», nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? (versetele 12-17).

Unii oameni suferă de aşa-numitele boli autoimune: sistemul lor imunitar îi atacă, în loc să-i protejeze, cum ar fi normal. Gândeşte-te la implicaţii, ţinând seama de asemănarea aceasta a bisericii cu „trupul lui Hristos”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO